Főoldal » Hírek » Eredményes vádemelés az OLAF igazságügyi ajánlása alapján indult bűnügyben - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség uniós támo­ga­tás jogo­su­lat­lan igény­be­vé­te­le miatt emelt vádat az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal (OLAF) igaz­ság­ügyi aján­lá­sa alap­ján indult bűn­ügy­ben. A bíró­ság meg­ál­la­pí­tot­ta a bűnös­sé­get, az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa érde­ké­ben fel­leb­bez.

A vád lénye­ge sze­rint egy 69 éves férfi és lánya – aki a későb­bi ügy­le­tek csa­lárd vol­tá­ról nem tudott – tulaj­do­ná­ban állt egy halas­tó. A férfi elha­tá­roz­ta, hogy a halas­ta­vat fej­lesz­te­ni fogja, azon­ban a saját cége ehhez nem ren­del­ke­zett ele­gen­dő for­rás­sal, ezért elter­vez­te, hogy a fej­lesz­tés­hez a támo­ga­tá­si fel­té­te­le­ket kijátsz­va, pénzt fog kicsal­ni az Euró­pai Halá­sza­ti Alap­ból. A halas­ta­vat a férfi és lánya bérbe adta a férfi cégé­nek, majd a férfi a cég kép­vi­se­le­té­ben 2009 júli­u­sá­ban támo­ga­tás irán­ti kérel­met nyúj­tott be egy köz­pon­ti álla­mi hiva­tal­hoz. A vád­lott a kére­lem­hez csa­tolt két másik cég­től szár­ma­zó áraján­la­tot a ter­ve­zett rekonst­ruk­ci­ós mun­kák­ra. A férfi eltit­kol­ta a támo­ga­tást elbí­rá­ló és folyó­sí­tó álla­mi szerv elől, hogy – alvál­lal­ko­zói szer­ző­dés, gép bér­be­adá­sa és mun­ka­erő­köl­csön­zés útján – való­já­ban a saját cége fogja a mun­ká­kat elvé­gez­ni, amely a pályá­zat­ból kizá­ró oknak szá­mít. A vád­lott 2011-ben hason­ló mód­szer­rel egy újabb pályá­za­tot nyúj­tott be, és a két igény­lés alap­ján – utó­fi­nan­szí­ro­zás kere­té­ben, több ütem­ben – 2010 és 2014 között több mint 373 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott a költ­ség­ve­tés­nek.

Az OLAF vizs­gál­ta a támo­ga­tá­so­kat és igaz­ság­ügyi aján­lá­sok­kal élt a Leg­főbb Ügyész­ség felé. Az ügyész­ség a ren­del­ke­zés­re bocsá­tott ada­tok alap­ján bün­te­tő­el­já­rást indí­tott.

A lefoly­ta­tott nyo­mo­zást köve­tő­en a Fővá­ro­si Főügyész­ség külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt a férfi ellen a Fővá­ro­si Tör­vény­szé­ken. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban, hogy a bíró­ság ítél­je a fér­fit vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re és pénz­bün­te­tés­re, tilt­sa el a cég­ve­ze­tés­től, illet­ve ren­del­jen el vele szem­ben vagyon­el­kob­zást 373 mil­lió forint ere­jé­ig, vala­mint a cégé­vel szem­ben szab­jon ki pénz­bír­sá­got.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a fér­fit bűnös­nek mond­ta ki külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­ben, ezért őt 1 év 10 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 3 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te.  Emel­lett a bíró­ság a vád­lot­tat 1.750.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, és 2 évre eltil­tot­ta a cég­ve­ze­tés­től. A bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben 313 mil­lió ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást ren­delt el, mivel a vagyo­ni hát­rányt ekkor­ra összeg­ben látta meg­ál­la­pít­ha­tó­nak.

Az íté­let nem jog­erős, a Fővá­ro­si Főügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért jelen­tett be fel­leb­be­zést, hosszabb tar­ta­mú és vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés, a cég­gel szem­ben pénz­bír­ság kisza­bá­sa és a tel­jes, 373 mil­lió forin­tos, támo­ga­tá­si összeg­re vonat­ko­zó vagyo­ni hát­rány meg­ál­la­pí­tá­sa, ehhez kap­cso­ló­dó­an pedig a vagyon­el­kob­zás mér­té­ké­nek fel­eme­lé­se érde­ké­ben.

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge és az OLAF kap­cso­la­tát mutat­ja be a Leg­főbb Ügyész­ség köz­le­mé­nye, amely itt érhe­tő el: