Főoldal » Archív » Eredményes vádemelés - jóváhagyta a bíróság az ügyészség és a vádlottak közötti egyezséget

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján eljár­va, a bíró­ság jóvá­hagy­ta az ügyész­ség és a vád­lot­tak között kötött egyez­sé­get, amely­nek alap­ján – a vád­eme­lést köve­tő két hóna­pon belül, tár­gya­lás nél­kül - hozott íté­let a kihir­de­té­se nap­ján jog­erős­sé vált. 

Az első­ren­dű vád­lott a 2017. decem­ber 08-át meg­elő­ző fél­év­ben Buda­pes­ten mari­hua­nát szer­zett meg, amely­ből maga is fogyasz­tott, vala­mint továb­bi hét fogyasz­tó­nak - rész­ben ellen­ér­ték fejé­ben, rész­ben közös fogyasz­tás során - átadott. A másod­ren­dű vád­lott Auszt­ri­á­ban, Bécs­ben vásá­rolt mari­hua­nát, ame­lyet Magyar­or­szág­ra beho­zott, és azt 2017. decem­ber 08-án  Kecs­ké­den az első­ren­dű vád­lott­nak értékesítette.

Az ügyész­ség és az elkö­ve­tők a nyo­mo­zás során egyez­sé­get kötöt­tek. Ennek alap­ján a vád­lot­tak bűnös­sé­gü­ket elis­mer­ték, a vád­ha­tó­ság és az elkö­ve­tők a bün­te­tés nemé­ben és mér­té­ké­ben megállapodtak.

A Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a 2018. októ­ber 16-án tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen az ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adott, ennek alap­ján az ügyész­ség és a vád­lot­tak közöt­ti egyez­sé­get jóvá­hagy­ta, ezért első­ren­dű vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, és 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, a másod­ren­dű vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra, 200.000,-Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság az egyez­ség­ben írta­kon túl­me­nő­en első­ren­dű vád­lot­tat 177.500,-Ft, míg másod­ren­dű vád­lot­tat 300.000,-Ft vagyon­el­kob­zás­sal is súj­tot­ta, továb­bá a tőlük lefog­lalt kábí­tó­szert elkobozta.

A 2018. júli­us 01. nap­já­tól hatály­ba lépett új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alap­ján, amennyi­ben a bíró­ság az egyez­sé­get jóvá­hagy­ja, az ügy­ben nem tart tár­gya­lást, az íté­le­tet az ügy­ira­tok alap­ján hozza meg, továb­bá nincs helye fel­leb­be­zés­nek a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sa, a vád­dal egye­ző­en meg­ál­la­pí­tott tény­ál­lás és minő­sí­tés, a jóvá­ha­gyott  egyez­ség alap­ján meg­ál­la­pí­tott jog­hát­rá­nyok­kal szemben.

A bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény leírt ren­del­ke­zé­se alap­ján, a vád­lot­tak­kal szem­ben meg­ho­zott íté­let a kihir­de­té­sét köve­tő­en jog­erős­sé vált, ezért a letar­tóz­ta­tás­ban lévő első­ren­dű vád­lott az íté­let­ben kisza­bott sza­bad­ság­vesz­tés letöl­té­sét nyom­ban megkezdte.

A vád­eme­lés­ről köz­zé­tett saj­tó­köz­le­mény az aláb­bi helyen tekint­he­tő meg:

https://ugyeszseg.hu/egyezseg-a-bunosseg-elismereserol-vademeles-fotoval/