Főoldal » Archív » Eredményes volt az ügyészi távoltartási indítvány a Bujákon elkövetett súlyos testi sértés ügyében

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja elren­del­te a gya­nú­sí­tott­nak a sér­tet­től való távol­tar­tá­sát.

A Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a mai napon tar­tott ülé­sen az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en négy hónap­ra elren­del­te annak a fér­fi­nak a sér­tet­től való távol­tar­tá­sát, aki a meg­ala­po­zott gyanú sze­rint 2019. novem­ber 9-én Bujá­kon bán­tal­maz­ta hölgy­is­me­rő­sét.

Az ügyész­ség indít­vá­nya arra irá­nyult, hogy a nyo­mo­zá­si bíró írja elő a gya­nú­sí­tott részé­re, hogy a sér­tet­tel - köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve - ne lép­jen kap­cso­lat­ba, illet­ve tőle, vagy az ő tény­le­ges tar­tóz­ko­dá­si helyé­től, mun­ka­he­lyé­től, az e sze­mély által rend­sze­re­sen láto­ga­tott intéz­mé­nyek­től vagy egyéb hely­től, külö­nö­sen neve­lé­si, nevelési-oktatási- vagy gyógy­ke­ze­lés cél­já­ból láto­ga­tott egész­ség­ügyi intéz­mény­től, val­lás­gya­kor­lá­sa során láto­ga­tott épü­let­től tart­sa távol magát.

A távol­tar­tás a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rint leg­fel­jebb négy hónap­ra ren­del­he­tő el, ame­lyet a bíró­ság meg­hosszab­bít­hat, ha annak okai tovább­ra is fenn­áll­nak.

A távol­tar­tás elren­de­lé­sé­ről hozott vég­zést az ügyész és a gya­nú­sí­tott is tudo­má­sul vette.