Főoldal » Hírek » Eredményesen állította bíróság elé az ügyészség az őrizetbe vett bolgár embercsempészt - a Tolna Megyei Főügyészség sajtóközleménye

2012. janu­ár 11-én a Tolna Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­ményt adott ki.

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség a Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta azt a 23 éves bol­gár állam­pol­gár fér­fit, akit minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vet­tek őri­zet­be a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai.

A bol­gár férfi 2021. janu­ár 6-án haj­nal­ban egy mik­ro­busszal kilenc, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt szál­lí­tott az M6-os autó­pá­lya Tolna megyei sza­ka­szán, Fácán­kert tér­sé­gé­ben. A vád­lott gép­ko­csi­ja előtt egy másik jár­mű­vel haladt a nyo­mo­zás során be nem azo­no­sí­tott tettestársa.

A kilenc – köz­tük egy kis­ko­rú – férfi koráb­ban ember­csem­pé­szek segít­sé­gé­vel jutott el Szí­ri­á­ból Török­or­szág, Görög­or­szág, Mace­dó­nia, Albá­nia és Koszo­vó érin­té­sé­vel Szer­bi­á­ba, ahol a Zom­bor tele­pü­lés hatá­rá­ban lévő mene­kült­tá­bor­ban újabb ember­csem­pé­szek­kel vet­ték fel a kap­cso­la­tot. Auszt­ri­án keresz­tül Német­or­szág­ba akar­tak eljut­ni. A szerb-magyar határt a magyar hatá­ron fel­ál­lí­tott kerí­tés alatt fúrt ille­gá­lis alag­úton átjut­va lép­ték át, majd – szin­tén ember­csem­pész segít­sé­gé­vel – egy erdő szé­lén elbúj­va vár­ták az értük érke­ző járművet.

A bol­gár férfi azon­nal fel­vet­te a reá vára­ko­zó sze­mé­lye­ket azért, hogy Magyar­or­szág terü­le­tén átszál­lít­sa őket annak érdek­ben, hogy jog­el­le­ne­sen be tud­ja­nak lépni Auszt­ri­á­ba. A vád­lott és előt­te halad­va a tet­tes­tár­sa ezután észa­ki irány­ba tar­tot­tak az M9-es autó­úton, majd az M6-os autó­pá­lyán Buda­pest irá­nyá­ba, szo­ro­san egy­mást követ­ve. A vád­lot­ti gép­ko­csit nem sok­kal később a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal mun­ka­tár­sai ellenőrizték.

A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói kettő nap alatt elvé­gez­ték a szük­sé­ges nyo­mo­zá­si cse­lek­mé­nye­ket, majd a Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség még az ira­tok hoz­zá­ér­ke­zé­sé­nek a nap­ján bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit. A Szek­szár­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a gyor­sí­tott eljá­rás során min­den tekin­tet­ben osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, így társ­tet­tes­ként, bűn­szer­ve­zet­ben, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta a vád­lott bűnösségét.

A bíró­ság 6 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év Magyar­or­szág terü­le­té­ről való kiuta­sí­tás­ra ítél­te a vád­lot­tat, ezen túl­me­nő­en pedig elko­boz­ta a gép­ko­csit. Az íté­let­tel szem­ben az ügyész három mun­ka­na­pi gon­dol­ko­dá­si időt tar­tott fent, a vád­lott és védő­je pedig eny­hí­té­sért, vala­mint a minő­sí­tés meg­vál­toz­ta­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be.

Mivel az íté­let nem emel­ke­dett jog­erő­re, az ügyész indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság – a szö­ké­sé­nek és elrej­tő­zé­sé­nek veszé­lyé­re figye­lem­mel – a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sé­ig ren­del­je el a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság helyt adott az ügyé­szi indít­vány­nak, így a férfi letar­tóz­ta­tás­ban várja a tör­vény­szék döntését.