Főoldal » Archív » Eredményesen perel az ügyészség a fogyasztók érdekében

Az ügyé­szi köz­ér­de­kű kere­set­in­dí­tás haté­kony­sá­ga azért kiemel­ke­dő, mert az ügyé­szi kere­set alap­ján hozott bírói íté­let hatá­lya min­den fogyasz­tó­ra kiterjed. 

Az ügyész­ség a köz­ér­dek­vé­del­mi hatás­kö­ré­ben eljár­va kiemelt figyel­met for­dít a fogyasz­tói jogok érvé­nye­sü­lé­sé­re, szük­ség ese­tén fel­lép a fogyasz­tók érde­ke­i­nek védel­mé­ben. E fel­ada­tát nem­csak a fogyasz­tó­vé­del­mi ható­ság hatá­ro­za­tai tör­vé­nyes­sé­gé­nek ellen­őr­zé­se útján, hanem köz­ér­de­kű per meg­in­dí­tá­sá­val – álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­tel tisz­tes­ség­te­len­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra irá­nyu­ló, illet­ve fogyasz­tó­vé­del­mi kere­set elő­ter­jesz­té­sé­vel – gyakorolja.

Mint aho­gyan arra Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a 2017. évi ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­já­ban kitért, tavaly az ügyész­ség az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len­sé­ge miatt – első­sor­ban uta­zás­szer­ve­zés­sel, ingat­lan­köz­ve­tí­tés­sel, inter­ne­tes keres­ke­de­lem­mel fog­lal­ko­zó gaz­dál­ko­dó szer­ve­ze­tek­kel szem­ben – 42 kere­set­le­ve­let nyúj­tott be. Kieme­len­dő ebben a kör­ben az is, hogy az ügyész­ség 56 eset­ben – döntő több­sé­gé­ben ered­mé­nyes­sé vált – per­el­há­rí­tó intéz­ke­dést alkal­ma­zott, biz­to­sít­va ezzel az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek tisz­tes­ség­te­len vol­tá­nak gyors és haté­kony kiküszöbölését.

Mind­ezen túl – a fogyasz­tók szé­les körét érin­tő jog­sér­tés miatt – a tava­lyi évben 2 fogyasz­tó­vé­del­mi kere­se­tet is benyúj­tott az ügyész­ség. Az egyi­ket uta­zá­si iroda által tör­vény­sér­tő­en alkal­ma­zott fog­la­lá­si díj miatt, míg a mási­kat egy mobil­szol­gál­ta­tó ellen azért, mert az sms-ben kül­dött fize­té­si fel­szó­lí­tá­sok díját jog­el­le­ne­sen szá­mí­tot­ta fel a fogyasz­tók­nak. A mobil­szol­gál­ta­tó ellen indult pert az ügyész­ség meg­nyer­te, míg a másik jelen­leg is folya­mat­ban van.

Az ügyész­ség a fogyasz­tói jogok érvé­nye­sí­té­se érde­ké­ben tovább­ra is siker­rel lép fel. Leg­utóbb egy kül­föl­di tulaj­do­nú bank ellen nyert pert a szer­ve­ze­tünk. Abban az ügy­ben – az ügy­fe­lek vonat­ko­zá­sá­ban hát­rá­nyos – kikö­té­sek több pont­ját talál­ta tisz­tes­ség­te­len­nek az ügyész­ség, ezért köz­ér­de­kű pert indí­tott. A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la osz­tot­ta az ügyész­ség állás­pont­ját, és jog­erő­sen meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a bank az álta­lá­nos szer­ző­dé­si fel­té­te­lek néhány kikö­té­sét tisz­tes­ség­te­le­nül alkalmazta.

https://ugyeszseg.hu/pervesztes-lett-egy-kulfoldi-tulajdonu-bank-a-fovarosi-itelotabla-elotti-kozerdeku-perben/