Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » EU-s finanszírozással megvalósuló kiberbűnözés elleni küzdelem témájú nemzetközi képzés

A Leg­főbb Ügyész­ség 2018. novem­ber 26-30. között adott ott­hont a magyar ügyé­szi szer­ve­zet rész­vé­te­lé­vel és a len­gyel, német, lit­ván, vala­mint bol­gár rend­őri ható­sá­gok szak­ér­tő­i­vel együtt­mű­kö­dés­ben meg­va­ló­su­ló ötna­pos kép­zé­si ren­dez­vény­nek. A kép­zé­si ren­dez­vény az Eras­mus+ prog­ram kere­té­ben pályá­zott, uniós finan­szí­ro­zá­sú, 24 hónap idő­tar­ta­mú kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem témá­já­val fog­lal­ko­zó pro­jekt során került meg­ren­de­zés­re. A 26 részt­ve­vő­vel zajló kép­zé­sen az ügyé­szi szer­ve­zet, a Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal, vala­mint a Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda szak­ér­tői tar­tot­tak elő­adá­so­kat a kiber­bű­nö­zés elle­ni haté­kony fel­lé­pés új kihí­vá­sa­i­ról és a digi­tá­lis bizo­nyí­té­kok­kal kap­cso­la­tos bűn­ül­dö­zői és ügyé­szi gya­kor­lat aktu­á­lis kér­dé­se­i­ről. A ren­dez­vény lehe­tő­sé­get biz­to­sí­tott arra is, hogy a részt­ve­vő orszá­gok szak­ér­tői mun­ka­cso­por­tok kere­té­ben vitas­sák meg az elhang­zot­ta­kat, továb­bá tapasz­ta­lat­cse­re útján növel­jék az együtt­mű­kö­dés haté­kony­sá­gát a kiber­bű­nö­zés elle­ni küz­de­lem­ben. A kép­zé­si ren­dez­vény ered­mé­nye­sen, a pro­jekt elő­írá­sa­i­nak meg­fe­le­lő tar­ta­lom­mal zárult.