Főoldal » Hírek » Éveken keresztül kényszerítette szexuális cselekményre nevelt lányát - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és továb­bi bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a házas­tár­sa lányát hat éven keresz­tül kény­sze­rí­tet­te sze­xu­á­lis cse­lek­mény­re, amely kap­cso­lat­ból gyer­me­kük is született.

A vád­irat sze­rint a férfi, a házas­tár­sa, és a nő koráb­bi házas­sá­gá­ból szü­le­tett lánya együtt éltek egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen. A nő három műszak­ban dol­go­zott Szé­kes­fe­hér­vá­ron, így a kis­ko­rú sér­tett rend­sze­re­sen egye­dül maradt a vádlottal.

A fér­fi­nak a gyer­mek­kel való kez­de­ti jó kap­cso­la­ta meg­vál­to­zott, hatal­mi befo­lyá­so­lá­si viszo­nyát rend­sze­re­sen érez­tet­te vele, ellen­őriz­te a tele­fon­ját, nem enged­te el a tár­sa­i­val szó­ra­koz­ni, ami­kor pedig késve érke­zett haza, meg­po­foz­ta, szid­ta. Emi­att, illet­ve az erő­be­li, élet­ko­ri különb­ség miatt a gyer­mek félt a vád­lot­tól. A férfi ezt fel­is­mer­ve és kihasz­nál­va a tizen­ötö­dik élet­évét betöl­tött sér­tet­tel 2010. novem­be­ré­től rend­sze­re­sen, heten­te vég­zett sze­xu­á­lis cse­lek­ményt. A férfi verés­sel fenye­get­te meg a gyer­me­ket még nagy­ko­rú­vá válá­sát köve­tő­en is azért, hogy ne tanú­sít­son ellen­ál­lást és ne szól­jon sen­ki­nek a cselekményéről.

A sér­tett­nek 2017. júli­u­sá­ban gyer­me­ke szü­le­tett a vád­lot­tól, majd 2020. már­ci­u­sá­ban fel­je­len­tést tett.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást, vala­mint min­den olyan fog­lal­ko­zás­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től való eltil­tást indít­vá­nyo­zott, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát végzi, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.