Főoldal » Hírek » Évekig nem szállíttatta el a hulladékát – fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki évek óta saját kert­jé­ben hal­moz­ta fel ház­tar­tá­si hulladékát.

A vád­irat tény­ál­lás sze­rint a nő 2019 óta lakta a Ceg­lé­di járás egyik kis­te­le­pü­lé­sén talál­ha­tó ingat­lant, de nem kötött szer­ző­dést a hul­la­dék­szál­lí­tás­ra. Emi­att a sze­me­tet el sem vit­ték tőle, így azt saját ingat­lan­ján kezd­te felhalmozni.

Több­ször is ellen­őriz­te őt a sze­mét miat­ti lakos­sá­gi beje­len­tés­re az önkor­mány­zat és fel­szó­lí­tot­ták a hul­la­dék elszál­lí­tá­sá­ra. Ennek elle­né­re 2022 már­ci­u­sá­ig a szük­sé­ges szer­ző­dést nem kötöt­te meg.

Ezen idő alatt rész­ben az udva­rán, rész­ben az ingat­la­non talál­ha­tó romos épü­let marad­vá­nyai között a nő közel 20 köb­mé­ter ház­tar­tá­si hul­la­dé­kot hal­mo­zott fel.

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség jelen­tős mennyi­ség­re elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se bűn­tett miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.

A képek az ingat­la­non fel­hal­mo­zott hul­la­dék­ról készültek.