Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet a Somogy Megyei Főügyészségen

Az idei év orszá­go­san első összügy­é­szi érte­kez­le­tét a Somogy Megyei Főügyész­sé­gen tar­tot­ták 2019. már­ci­us 19-én dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes rész­vé­te­lé­vel.

Dr. Hor­váth Szi­lárd főügyész össze­fog­la­ló­já­ban elmond­ta, hogy a 2018 év az ügyész­ség szá­má­ra az elekt­ro­ni­kus kap­cso­lat­tar­tás beve­ze­té­se, míg a bün­te­tő­jo­gi szak­ág szá­má­ra a 2018. júli­us 1. nap­ján hatály­ba lépett új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény alkal­ma­zá­sá­ra való fel­ké­szü­lés miatt jelen­tett kihí­vást, azon­ban a Somogy megyei ügyé­szek sike­re­sen sajá­tí­tot­ták el a meg­vál­to­zott jogi kör­nye­zet által meg­kí­vánt új szem­lé­le­tet. Hang­sú­lyoz­ta, hogy a 2019-es évben az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény adta lehe­tő­sé­gek alkal­ma­zá­sá­val – így külö­nö­sen a ter­hel­tek bíró­ság elé állí­tá­sá­val, kiter­jedt bizo­nyí­tást igény­lő ügyek­ben egyez­ség­kö­tés­sel - meg kell őriz­ni azt, hogy orszá­go­san Somogy­ban feje­ződ­nek be leg­gyor­sab­ban a bün­te­tő­el­já­rá­sok.

A bün­te­tő­jo­gi szak­te­rü­let éves tevé­keny­sé­gét dr. Hor­váth Szi­lárd főügyész és dr. Jávorsz­ki Tamás bün­te­tő­jo­gi főügyész helyet­tes ismer­tet­te, kiemel­ve azt, hogy az elmúlt évben Somogy megyé­ben örven­de­tes módon tovább csök­kent a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma, azon­ban a kábí­tó­szer keres­ke­de­lem­mel össze­füg­gő bűn­ügyek száma tar­tó­san magas szin­ten van.

A megye ügyész­sé­gei aktí­van alkal­maz­ták az új Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által biz­to­sí­tott eljá­rást gyor­sí­tó esz­kö­zö­ket, ezál­tal a vád­eme­lé­sek 4/5-ében az elkö­ve­tőt bíró­ság elé állí­tot­ták, illet­ve tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re vagy bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tet­tek indít­ványt. Ennek is köszön­he­tő, hogy a vád­lot­tak 2/3-a ese­té­ben egy éven belül jog­erős bíró­sá­gi íté­let szü­le­tett, mely mel­lett szin­tén öröm­te­li, hogy a bíró­sá­gi szak­ban hatá­lyon kívül helye­zett íté­le­tek száma jelen­tő­sen csök­kent.

A 2018. évben Somogy megye ügyész­sé­ge­i­re 35 eset­ben érke­zett a véde­lem részé­ről egyez­ség meg­kö­té­sé­re irá­nyu­ló kez­de­mé­nye­zés, azon­ban a cse­kély tár­gyi súlyú – első­sor­ban köz­le­ke­dé­si bűn­ügyek­ben – eze­ket az ügyész­ség nem támo­gat­ta. A főügyész azon­ban hang­sú­lyoz­ta, hogy 2019 első negyed­évé­ben ügyé­szi kez­de­mé­nye­zés­re már 3 sike­res meg­ál­la­po­dás szü­le­tett olyan nagy tár­gyi súlyú bűn­ügyek­ben, melyek­ben a vád­lot­ti együtt­mű­kö­dés való­ban hoz­zá­já­rult az eljá­rás haté­ko­nyabb elin­té­zé­sé­hez.

Dr. Hor­váth­né dr. Már­kus Ildi­kó köz­jo­gi főügyész helyet­tes a köz­jo­gi szak­ág mun­ká­ját ismer­tet­ve elmond­ta, hogy a főügyész­ség a meg­vál­to­zott ügyé­szi sze­rep­hez iga­zod­va pro­ak­tí­van lépett fel a magán­jo­gi tevé­keny­sé­ge során, így jelen­tő­sen meg­nőtt a saját kez­de­mé­nye­zé­sű ügyé­szi intéz­ke­dé­sek száma. Kiemel­te továb­bá, hogy a büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­ti tevé­keny­ség egyre hang­sú­lyo­sabb a főügyész­ség tevé­keny­sé­gé­ben, melyet jól pél­dáz, hogy a 2018-as évben közel 400 fog­va­tar­tot­tat hall­gat­tak meg az ügyé­szek.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyész­ség éle­té­ben 2018 a vál­to­zás éve volt, azon­ban a jog­al­ko­tá­si reform a végé­hez köze­le­dik. A megye ügyé­szi szer­ve­i­nek mun­ká­ját érté­kel­ve elmond­ta, hogy az elmúlt évben is magas szak­mai szín­vo­na­lú mun­kát végez­tek, amit jól jelez a kivá­ló vád­ered­mé­nyes­sé­gi muta­tó, illet­ve az, hogy a bün­te­tő­el­já­rá­sok rend­kí­vül gyor­san feje­ződ­nek be Somogy­ban.

Dr. Hor­váth Szi­lárd főügyész beszá­mo­ló­ját azzal zárta, hogy a Bajcsy-Zsilinszky utcai épü­let­ben utol­já­ra tar­tot­ták meg az évér­té­ke­lő érte­kez­le­tet, mivel a 2019-es ese­mény­re már az új ügyész­sé­gi szék­ház­ban fog sor kerül­ni.