Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezlet Fejér megyében a legfőbb ügyész helyettes részvételével

A Fejér Megyei Főügyész­ség évér­té­ke­lő érte­kez­le­tet tar­tott 2018. ápri­lis 3-án, ame­lyen részt vett dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyettes.

Dr. Ott Ist­ván mb. főügyész elmond­ta, hogy a megye ügyé­szi szer­ve­ze­te a tava­lyi évben is meg­fe­le­lő sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­lek mel­lett végez­te a mun­ká­ját. Kiemel­te a jövő­re vonat­ko­zó fel­ada­to­kat és elvá­rá­so­kat, ame­lyek között kiemel­ke­dő az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény elsa­já­tí­tá­sa és alkalmazása.

Dr. Vár­ho­mo­ki­né dr. Rabi Noémi bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ban kifej­tet­te, hogy tavaly is foly­ta­tó­dott az a több éves ten­den­cia, misze­rint csök­kent a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma. Az előző évhez képest több bíró­sá­gi eljá­rás gyor­sí­tá­sát szol­gá­ló jog­in­téz­mény alkal­ma­zá­sa tör­tént, a foko­zott ügyé­szi fel­ügye­let száma is növekedett.

Dr. Sáf­rán Zsu­zsan­na köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes kiemel­te, hogy jelen­tős jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok követ­kez­tek be a szak­te­rü­le­ten, azon­ban az ügyé­szek eze­ket szak­sze­rű­en alkal­maz­va végez­ték a fel­ada­tu­kat. Az ügyé­szi intéz­ke­dés­re irá­nyu­ló kérel­mek, a sza­bály­sér­té­si ható­ság által meg­kül­dött meg­szün­te­tő hatá­ro­za­tok és a sza­bály­sér­té­si pana­szok száma növe­ke­dett. A büntetés-végrehajtás tör­vé­nyes­sé­gi fel­ügye­le­tét érin­tő­en elmond­ta, hogy a megyé­ben műkö­dő két orszá­gos büntetés-végrehajtási inté­zet­ben elhe­lye­zett fog­va­tar­tot­tak magas szá­má­val össze­füg­gő ügy­szá­mú eljá­rá­sok hatá­roz­ták meg a tevékenységet.

Dr. Belo­vics Ervin bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes kifej­tet­te, hogy a jelen­tő­sen vál­to­zó jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet­ben az ügyész­ség szak­sze­rű, idő­sze­rű és ered­mé­nyes mun­kát vég­zett, amely­hez elis­me­ré­sét fejez­te ki. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vénnyel kap­cso­la­to­san kiemel­te, hogy annak alkal­ma­zá­sa alap­ve­tő szem­lé­let­vál­tást igé­nyel az ügyész­ség­től. 2018. janu­ár 1-jétől jog­sza­bá­lyi elő­írás alap­ján az ügyész­ség beve­zet­te az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zést, amely­hez a tech­ni­kai, infor­ma­ti­kai, sze­mé­lyi fel­té­te­lek biz­to­sí­tot­tak. Kiemel­te, hogy az ügy­ér­ke­zés csök­ke­né­se lehe­tő­sé­get ad a foko­zott minő­sé­gi munkára.