Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Fővárosi Főügyészség

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész, vala­mint dr. Belo­vics Ervin és dr. Laj­tár Ist­ván leg­főbb ügyész helyet­te­sek rész­vé­te­lé­vel 2019. ápri­lis 30-án érté­kel­te a Fővá­ro­si Főügyész­ség 2018. évi tevé­keny­sé­gét a fővá­ro­si főügyész. 

Dr. Ibo­lya Tibor főügyész évér­té­ke­lő beszé­dé­ben kiemel­te, hogy az előző évet az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­re való átál­lás és a két nagy – büntető- és pol­gá­ri – eljá­rá­si kódex hatály­ba lépé­se hatá­roz­ta meg. A fővá­ro­si állo­mány – ügyé­szek és nem ügyé­szek egy­aránt – tovább­ra is magas szín­vo­na­lon, lel­ki­is­me­re­te­sen vég­zik mun­ká­ju­kat, amel­lett is, hogy az ország­ban elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek több mint 30%-a Buda­pest­re kon­cent­rá­ló­dik, és az ügyteher-mérés alap­ján nagy­ság­ren­di­leg itt indul a leg­több ügy. A műkö­dé­si fel­té­te­lek biz­to­sí­tot­tak, a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség pedig önál­ló, modern épü­let­ben került elhe­lye­zés­re. Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által meg­kí­vánt irá­nyí­tá­si jog­kör aktí­vabb ügyé­szi mun­kát kíván az eddi­gi­nél, mint ahogy az álta­lá­nos sza­bá­lyok sze­rin­ti vád­eme­lé­sek vissza­szo­rí­tá­sá­nak igé­nye is. Utób­bit tekint­ve kije­lent­he­tő, hogy a ten­den­cia igen ked­ve­ző, a fővá­ros­ban a hagyo­má­nyos bün­te­tő per lefoly­ta­tá­sá­ra az ügyek­nek alig 43 %-ában került sor. Az egyez­ség­kö­té­sek terü­le­tén is orszá­gos első helyen áll a Fővá­ro­si Főügyész­ség, illet­ve nagy ará­nyú az elő­ké­szí­tő ülé­sen befe­je­zett ügyek száma is. Dr. Ibo­lya Tibor külön fog­lal­ko­zott a köz­ér­dek­vé­del­mi és a büntetés-végrehajtási szak­te­rü­let­tel is.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész hoz­zá­szólt az évér­té­ke­lő érte­kez­let­hez, és beszé­dé­ben kifej­tet­te, hogy a Fővá­ro­si Főügyész­sé­gen tör­vé­nyes, ered­mé­nyes és magas szín­vo­na­lú munka folyik, ame­lyet külön meg is köszönt. Leg­főbb ügyész úr kiemel­te, hogy az új, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyok mel­lett is az ügyész­ség­nek az anya­gi igaz­ság kide­rí­té­se a célja, a tör­vé­nyes­ség és a jog­egy­ség csak így érhe­tő el. Fel­hív­ta  a figyel­met spe­ci­á­lis szak­tu­dás folya­ma­tos meg­szer­zé­sé­nek, a szak­ági és a nem­zet­kö­zi együtt­mű­kö­dés­nek a fontosságára.