Főoldal » Hírek » Rendezvények » Évértékelő értekezletet tartott a Heves Megyei Főügyészség

A teg­na­pi napon tar­tot­ta a 2017-es évben vég­zett mun­ká­ját érté­ke­lő összügy­é­szi érte­kez­le­tet a Heves Megyei Főügyész­ség, amely ese­ményt dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes a sze­mé­lyes jelen­lé­té­vel tisz­tel­te meg.

Az érte­kez­let részt­ve­vő­it dr. Sza­ló­ki Zol­tán főügyész köszön­töt­te, majd a főügyész­ség sze­mély­ügyi hely­ze­té­re, vala­mint az elmúlt évben tör­tént, illet­ve meg­kez­dett inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­sek­re és beru­há­zá­sok­ra is kité­rő beszá­mo­ló­já­ban elmond­ta, hogy a Heves Megyei Főügyész­ség a 2017. évben több tekin­tet­ben és terü­le­ten is kiemel­ke­dő szín­vo­na­lú mun­kát vég­zett, amellyel a sta­tisz­ti­kai muta­tók tanú­sá­ga sze­rint az utób­bi évek, sőt, évti­ze­dek leg­jobb szak­mai ered­mé­nyét érte el. Örö­mé­nek adott han­got, és köszö­ne­tét fejez­te ki ami­att, hogy a napok­ban befe­je­ződ­tek az Egri Tör­vény­ház - több éven át tartó - fel­újí­tá­si mun­ká­la­tai, melyek nyo­mán a főügyész­ség egy, a XXI. szá­za­di köve­tel­mé­nyek­nek min­den­ben meg­fe­le­lő olyan szék­ház­ba köl­töz­het vissza, amely a koráb­bi elhe­lye­zé­si gond­ja­i­ra hosszú távú meg­ol­dást jelent. A főügyész végül köszö­ne­tet mon­dott a Leg­főbb Ügyész­ség veze­tő­i­nek azért, hogy az átme­ne­ti elhe­lye­zé­si nehéz­sé­gek elle­né­re folya­ma­to­san biz­to­sí­tot­ták a tör­vé­nyes, idő­sze­rű és ered­mé­nyes ügyé­szi mun­ká­hoz szük­sé­ges sze­mé­lyi és tár­gyi fel­té­te­le­ket, vala­mint mél­tat­ta és meg­kö­szön­te a megyei ügyé­szi szer­ve­zet egész évi munkáját.

Dr. Kal­már Gyula bün­te­tő­jo­gi főügyész­he­lyet­tes beszá­mo­ló­já­ban össze­füg­gé­sük­ben érté­kel­te a múlt év szám­ada­ta­it és ten­den­ci­á­it. Kiemel­te, hogy min­den tekin­tet­ben magas szin­ten sike­rült meg­fe­lel­ni a szak­mai kihí­vá­sok­nak. Kiemel­ke­dő az eljá­rást gyor­sí­tó, tár­gya­lást elke­rü­lő meg­ol­dá­sok alkal­ma­zá­sa, a koráb­bi­ak­nál is job­bak az idő­sze­rű­sé­gi muta­tók, vala­mint a vád­ered­mé­nyes­ség is. Elmond­ta, hogy nőtt a beje­len­tett fel­leb­be­zé­sek száma, amely a bíró­sá­gok ítél­ke­zé­si gya­kor­la­tá­ra is hatott. A kisebb súlyú ügyek­ben a pró­bá­ra bocsá­tá­sok helyett elő­tér­be került a jóvá­té­te­li munka intéz­ke­dés, amely­nek indít­vá­nyo­zá­sa és alkal­ma­zá­sa Heves megyé­ben kima­gas­ló arányú.

Dr. Román­né dr. Hajdú Csil­la meg­bí­zott köz­jo­gi főügyész­he­lyet­tes rész­le­te­sen ele­mez­te a köz­jo­gi szak­ág fel­adat­kö­ré­be tar­to­zó egyes szak­te­rü­le­tek mun­ká­ját - ide értve a büntetés-végrehajtás fel­ügye­le­ti tevé­keny­sé­get is – vala­mint beszá­molt arról, hogy janu­ár else­jé­től új struk­tú­rá­ban végzi mun­ká­ját a megyei ügyész­ség ezen szak­ága. Elmond­ta, hogy a vál­toz­ta­tást rész­ben a még haté­ko­nyabb mun­ka­vég­zés köve­tel­mé­nye, rész­ben a folya­ma­to­san vál­to­zó, meg­úju­ló jog­sza­bá­lyi kör­nye­zet tette szükségessé.

Dr. Laj­tár Ist­ván köz­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes hoz­zá­szó­lá­sá­ban elis­me­ré­sét és köszö­ne­tét fejez­te ki a főügyész­ség álta­la is magas szín­vo­na­lú­nak, szak­sze­rű­nek és idő­sze­rű­nek minő­sí­tett elmúlt évi mun­ká­já­ért. Fel­hív­ta ugyan­ak­kor a figyel­met arra, hogy az idén bekö­vet­ke­ző jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok, és az új, elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés­re tör­té­nő köte­le­ző átté­rés új hoz­zá­ál­lást, és folya­ma­tos kép­zést, meg­úju­lást köve­tel meg mindenkitől.