Főoldal » Hírek » Évtizedes börtönbüntetést kapott a fiatal felnőtt elkövető - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta az ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt elítélt - az elkö­ve­tés ide­jén - 16 éves vád­lot­tal szem­ben kisza­bott büntetést.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség még 2020 év során emelt vádat az elkö­ve­tés­kor 16 éves és a bün­te­tő­el­já­rás során újabb bűn­cse­lek­mé­nye­ket elkö­ve­tő fiú­val szem­ben, ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki előre kiter­vel­ten, külö­nös kegyet­len­ség­gel és több embe­ren elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és más bűn­cse­lek­mé­nyek­ben, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 12 év fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let sze­rint a fia­tal vád­lott fél­té­keny­ség­ből több­ször bán­tal­maz­ta jegye­sét, ezért az elhagyta.

A vád­lott a sza­kí­tást nem tudta elfo­gad­ni, 2018 már­ci­u­sá­ban elcsal­ta a sér­tet­tet Buda­pest IX. kerü­le­té­be, a Rác­ke­vei Duna-ághoz, majd a töl­tés­ről - közel 5 méter magas­ság­ból - őt a 0 fokos vízbe lökte. A sér­tett azon­ban a part­ra tudott evic­kél­ni, ahol őt a vád­lott tovább bán­tal­maz­ta, egy vágó­esz­köz­zel test­szer­te össze­ka­sza­bol­ta, majd az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került sér­tet­tet magá­ra hagy­ta. A sér­tett tele­fo­non barát­nő­jé­től kért segít­sé­get és a későb­bi­ek­ben a vád­lot­tat feljelentette.

Az elin­dult bün­te­tő­el­já­rás alatt a bíró­ság a vád­lot­tat nyom­kö­ve­tő esz­köz­zel biz­to­sí­tott bűn­ügyi fel­ügye­let­be helyez­te lakó­he­lyén. A kény­szer­in­téz­ke­dés ideje alatt a vád­lott az inter­ne­ten keresz­tül ismer­ke­dett meg egy fia­tal­ko­rú lánnyal, aki rend­sze­re­sen láto­gat­ta laká­sán, azon­ban ennek a kap­cso­lat­nak is sza­kí­tás lett a vége, amibe a vád­lott ugyan­csak nem tudott bele törődni.

Így 2019 augusz­tu­sá­ban a nyom­kö­ve­tő­jét a boká­já­ról levág­ta, magá­hoz vett egy rugós bics­kát és a lakás­ból meg­szö­kött. Ezután fel­ku­tat­ta a fia­tal­ko­rú lányt annak tar­tóz­ko­dá­si helyén. Itt annak édes­any­já­val szó­vál­tás­ba keve­re­dett, akit négy alka­lom­mal mell­ka­son, illet­ve alka­ron szúrt, a volt barát­nő­jét elő­ször mell­be szúr­ta, majd továb­bi kilenc alka­lom­mal test­szer­te meg­szur­kál­ta. A lány éle­tét a gyors orvo­si segít­ség men­tet­te meg, édes­any­ját élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sei miatt ugyan­csak megműtötték.

Az első­fo­kú íté­let ellen a fia­tal­ko­rú­ak ügyé­sze a jelen­leg 20 éves vád­lott ter­hé­re hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés és mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­nál elő­ter­jesz­tett indít­vá­nyá­val a vád­lott bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sa mel­lett, a védel­mi fel­leb­be­zé­sek eluta­sí­tá­sát kezdeményezte.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la 2022. novem­ber 24-én kihir­de­tett és jog­erős hatá­ro­za­tá­val az első­fo­kú íté­le­tet helybenhagyta.

A bűn­ügy­ben koráb­ban kibo­csá­tott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatók:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-szerelemfeltesbol-elkovetett-emberoles-kiserlete-miatt/

https://ugyeszseg.hu/emberoles-kiserlete-miatti-buntetoeljaras-alatt-ismet-olest-kiserelt-meg-vademeles-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

https://ugyeszseg.hu/evtizedes-bortonbuntetes-var-a-fekezhetetlen-fiatalkorura-a-fovarosi-fellebbviteli-fougyeszseg-sajtokozlemenye/