Főoldal » Hírek » Évtizedre rács mögé került a pedofil iskolai gondnok - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A bíró­ság osz­tot­ta a másod­fo­kon eljá­ró Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­ban írta­kat, és hely­ben­hagy­ta az íté­le­tet abban az ügy­ben, mely­ben egy férfi kis­ko­rú gye­re­ke­ket molesz­tált szexuálisan.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 2020 augusz­tu­sá­ban emelt vádat a fővá­ros egyik álta­lá­nos isko­lá­já­ban gond­nok­ként állást vál­lalt, és szak­kö­rö­ket veze­tő férfi ellen. A vád­lott 2015-2019. évek­ben mun­ka­he­lyén – soro­zat jel­leg­gel – 7-11 év közöt­ti tanu­ló lányo­kat vett rá arra, hogy az álta­la szer­ve­zett foci és zsong­lőr edzé­sek alkal­má­val, a beosz­tá­sá­ban üze­mel­te­tett kazán­ház­ban, jelen­lé­té­ben öltöz­ze­nek át, illet­ve az óra­kö­zi szü­ne­tek­ben minél több­ször láto­gas­sák meg. Ezen alkal­mak­kor vissza­té­rő­en súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő módon a sér­tett kis­lá­nyo­kat test­szer­te, ruhá­juk alá nyúl­va simo­gat­ta, puszil­gat­ta, minél köze­leb­bi testi kon­tak­tust igye­ke­zett kiala­kí­ta­ni velük, bizal­muk­ba férkőzve.

A vád­lott nyári tábo­ro­zá­sok alkal­má­val hason­ló módon nyil­vá­nult meg a fel­ügye­le­té­re bízott tanu­ló lányok­kal szemben.

A vád­eme­lést köve­tő­en a Fővá­ro­si Tör­vény­szék a tár­gya­lás elő­ké­szí­té­se során az addig bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt volt vád­lot­tat 2020 szep­tem­be­ré­ben letar­tóz­tat­ta. Az első­fo­kú bíró­ság a 2020. novem­ber 8-án meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sén a - tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tevő, a tár­gya­lás jogá­ról lemon­dó - vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki 5 rend­be­li foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­té­ben, 4 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­se bűn­tet­té­ben, vala­mint foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­mé­rem­sér­tés vét­sé­gé­ben. A bíró­ság a fér­fit 11 év és 8 hónap fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta min­den olyan fog­lal­ko­zás és tevé­keny­ség vég­zé­sé­től, ahol 18. élet­évet be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­het­né, vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi, illet­ve befo­lyá­si viszony­ba kerülne.

Az első­fo­kú íté­let ellen a vád­lott és védő­je eny­hí­té­sért fel­leb­be­zett. A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la a jog­erős másod­fo­kú vég­zé­sé­vel – a Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség másod­fo­kú ügyé­szi indít­vá­nyá­ban elő­ter­jesz­tet­te­ket oszt­va – a vád­lot­tal szem­ben kisza­bott első­fo­kú íté­le­tet hely­ben hagyta.