Főoldal » Hírek » Fahusánggal verte a haragosát egy kiskunmajsai férfi - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2021 máju­sá­ban Kis­kun­maj­sán egy busz­meg­ál­ló­ban fahu­sáng­gal meg­vert egy fér­fit, akit a pár­kap­cso­la­tá­nak meg­szű­né­sé­ért fele­lős­nek tartott.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2021. május 15-én dél­után ész­re­vet­te, hogy a sér­tett férfi egy kis­kun­maj­sai busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zik. A vád­lott a pár­kap­cso­la­tá­nak meg­szű­né­sé­ért a sér­tet­tet tette fele­lős­sé, ami miatt hara­gu­dott rá. Az elkö­ve­tő a sér­tett­hez lépett, elő­vet­te a fahu­sán­got és azzal több­ször a sér­tett­re súj­tott. A meg­tá­ma­dott férfi az üté­sek elől elha­jolt, illet­ve a kar­já­val pró­bált véde­kez­ni, végül mene­kül­ni kez­dett. A vád­lott azon­ban üldö­ző­be vette, eköz­ben a fahu­sáng­gal több­ször megütötte.

A bán­tal­ma­zás miatt a sér­tett a fején és a bal láb­szá­rán nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, de a fejre irány­zott ütés miatt a sér­tett kopo­nyá­ja is eltör­he­tett volna. A meg­ál­ló­ban vára­ko­zó uta­sok a vád­lott garáz­da, erő­sza­kos maga­tar­tá­sá­tól meg­ijed­tek, megbotránkoztak.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző fér­fit az ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben, aki­nek a bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.