Főoldal » Archív » Fegyház vár a muskátlirablóra

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás és több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás miatt vádat emelt egy 30 éves kecs­ke­mé­ti fér­fi­val szem­ben, aki tavaly ápri­lis 12-én dél­ben egy tár­sas­ház­ból virá­go­kat lopott, majd az őt tet­ten érő idős fér­fit és egy ott lakó nőt is bán­tal­ma­zott azért, hogy a növé­nye­ket magá­val vihes­se. 

A 30 éves kecs­ke­mé­ti férfi alig egy hónap­ja sza­ba­dult koráb­bi bör­tön­bün­te­té­sé­ből, ami­kor 2018. ápri­lis 12-én dél­ben Kecs­ke­mé­ten, a Rávágy téren az egyik tár­sas­ház­ba bement és az eme­le­ti lép­cső­for­du­ló­ban a lakók által kihe­lye­zett kak­tuszt, pál­mát és juk­kát ellop­ta. A vád­lott­ra eköz­ben fel­fi­gyelt két ott lakó nő, akik fel­szó­lí­tot­ták őt, hogy adja vissza a virá­go­kat. A férfi nem hall­ga­tott rájuk és a virá­gok­kal együtt távo­zott. Mint­egy fél óra múlva vissza­tért a lép­cső­ház­ba azért, hogy az ott lévő két falá­dá­ba ülte­tett 3-3 tő mus­kát­lit is ellop­ja. Ezt ész­lel­te a ház­ban lakó 86 éves férfi, aki a lép­cső­for­du­ló­ban tet­ten érte a vád­lot­tat és rászólt, hogy adja vissza a virá­go­kat. A rabló a nála jóval gyen­gébb fizi­ku­mú idős fér­fit a könyö­ké­vel fél­re­lök­te, aki emi­att elvesz­tet­te az egyen­sú­lyát és csuk­ló­ját a lép­cső­kor­lát­ba ütöt­te. 

A virág­lo­pás­nak egy nő is szem­ta­nú­ja volt, aki a lép­cső­há­zi bejá­ra­ti ajtót kezé­vel igye­ke­zett zárva tar­ta­ni, de a rabló őt is fél­re­lök­te és a mus­kát­lik­kal együtt kime­ne­kült az utcá­ra. Ott a virá­go­kat letet­te a föld­re, a még min­dig őt üldö­ző idős fér­fi­val szem­be for­dult és meg­pró­bál­ta ököl­lel arcon ütni. Az ütést a sér­tett kivéd­te, de a rabló erő­sza­kos fel­lé­pé­se és fenye­ge­tő­zé­se miatt fel­ha­gyott táma­dó­ja továb­bi üldö­zé­sé­vel. 

A virág­rab­ló férfi a cse­lek­mény nap­já­nak reg­ge­lén már több kör­nyék­be­li lép­cső­ház­ba is bement, és a füg­gő­fo­lyo­sók­ról bakan­csot, hor­gász­asz­talt, ruha­ne­mű­ket, sőt gáz­tűz­hely rózsa­fe­jet és edény­rá­csot is ellopott.

A több­szö­rös és külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat az ügyész­ség két­rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel és több­rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás vét­sé­gé­vel vádol­ja, amely a bűn­hal­ma­zat és a vád­lott elő­éle­te miatt akár 15 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Az ügyész­ség a fér­fi­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za és azt, hogy a bíró­ság a koráb­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tást is ren­del­je el. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.