Főoldal » Archív » Fegyházba mehet a buszvezető fenyegetéséért

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat egy több­szö­rös vissza­eső férfi ellen.

A vád­lott rend­sze­re­sen uta­zott a nóg­rá­di megye­szék­hely és az egyik kis­te­le­pü­lés közöt­ti hely­kö­zi autó­busz­já­ra­ton, ame­lyen egy női gép­ko­csi­ve­ze­tő dol­go­zott. Az uta­zá­sok során a gép­ko­csi­ve­ze­tő 2017 tava­szá­tól néhány ízben már szóvá tette a vád­lott uta­zás­ra alkal­mat­lan álla­po­tát, volt, hogy fel­száll­ni sem enged­te, ami miatt a vád­lott egyre dühö­sebb lett rá.

2017. júni­us 5-én a vád­lott ismét ittas álla­pot­ban akart utaz­ni a Sal­gó­tar­ján­ból indu­ló jára­ton, sőt nagy testű harci kutyá­ját is magá­val akar­ta vinni. Az autó­busz veze­tő­je azon­ban nem enged­te fel­száll­ni, mivel ittas­nak látta, és mert a vele lévő álla­ton nem volt sem póráz, sem száj­ko­sár. A vád­lott ekkor dühé­ben szi­dal­maz­ni kezd­te és meg­ölés­sel fenye­get­te a gép­ko­csi­ve­ze­tő nőt, aki csak a segít­sé­gé­re siető kol­lé­gái köz­be­lé­pé­sé­vel tudott a jár­mű­ről leme­ne­kül­ni. A bán­tal­ma­zá­sá­tól való féle­lem­ben kiala­kult sok­kos álla­po­ta miatt a nő az autó­busz­já­ra­tot nem tudta tel­je­sí­te­ni, az uta­sok szál­lí­tá­sát - késés­sel - más sofőr végez­te el.

2017. augusz­tus 16-án az egyik dél­utá­ni jára­ton az uta­sok fel­szál­lí­tá­sá­nak meg­kez­dé­sé­re ismét meg­je­lent a vád­lott, majd ordít­va újra szi­dal­maz­ni kezd­te a nőt, ismét meg­ölés­sel fenye­get­te. A gép­ko­csi­ve­ze­tő úgy tudott csak elin­dul­ni a járat­tal, hogy a vád­lott a nő védel­mé­re kelő biz­ton­sá­gi őrrel foly­tat­ta a konfliktust.

A vád­lott azon­ban nem akart fel­hagy­ni a busz­so­főr szi­dal­ma­zá­sá­val és fenye­ge­té­sé­vel, ezért meg­vár­ta azt a késő esti jára­tot, amit a nő veze­tett. A gép­ko­csi­ve­ze­tő két isme­rő­sét kérte meg, hogy kísér­jék el, a busz­pá­lya­ud­va­ron pedig a biz­ton­sá­gi őr segít­sé­gét kérte. A vád­lott a buszt annak indu­lá­si helyén várta, és amint meg­lát­ta a jár­mű­höz köze­le­dő gép­ko­csi­ve­ze­tőt, szi­dal­maz­ni kezd­te, verés­sel fenye­get­te. Köz­ben fel­ug­rott a már kinyi­tott jár­mű­re, ahon­nan a biz­ton­sá­gi őr húzta le. A vád­lott maga­tar­tá­sá­val az autó­busz veze­tő­jét aka­dá­lyoz­ta a fel­adat­kö­ré­nek ellá­tá­sá­ban, és folya­ma­to­san félel­mem­ben tar­tot­ta őt.

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a férfi ellen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett köz­fel­ada­tot ellá­tó sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat, és rá, mint több­szö­rös vissza­eső­re fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát és a köz­ügyek­től eltil­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a vád­lott a sza­bad­ság­vesz­tés­ből fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsátható.