Főoldal » Hírek » Fegyházbüntetésre ítélték a kelenföldi rablássorozat vádlottjait - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik 2022 már­ci­u­sá­ban, a Kelen­föl­di pálya­ud­var met­ró­alul­já­ró­já­ban soro­zat­jel­leg­gel, egy­más után négy embert - köz­tük egy 80 éves fér­fit -, támad­tak meg az érté­ke­ik meg­szer­zé­se érde­ké­ben. A bíró­ság a táma­dó­kat első­fo­kon 6-6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélte. 

A kerü­le­ti ügyész­ség az ügy­ben egy 23 és egy 27 éves fér­fi­val szem­ben 4 rend­be­li rab­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. már­ci­us 19-én éjjel, illet­ve más­nap haj­nal­ban, itta­san, egy­más után négy sze­mélyt támad­tak meg a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var M4-es metró aluljárójában.

Az első eset­ben a moz­gó­lép­cső­nél kezd­tek követ­ni egy fér­fit azért, hogy a háti­zsák­ját és az abban lévő érté­ke­ket meg­sze­rez­zék. A vád­lot­tak azzal a kér­dés­sel szó­lí­tot­ták le a sér­tet­tet, hogy mit csi­nált az egyi­kük szem­üve­gé­vel, illet­ve fel­szó­lí­tot­ták, hogy térít­se meg az árát, majd lök­dös­ni kezd­ték a fér­fit, rán­gat­ták és több­ször meg is ütöt­ték. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak végül járó­ke­lők köz­be­lé­pé­se vetett végett.

Mint­egy tíz perc­cel később a vád­lot­tak már újra rabol­ni pró­bál­tak. Ezt a fér­fit is ugyan­az­zal az ürüggyel szó­lí­tot­ták le, mint az előző sér­tet­tet, majd őt is lök­dös­ni, rán­gat­ni kezd­ték, vala­mint több­ször meg­ütöt­ték. Ezután egyi­kük a nya­ká­nál lefog­ta a sér­tet­tet, míg társa ököl­lel több­ször arcon ütöt­te. A fér­fi­nak végül sike­rült kisza­ba­dul­nia a vád­lot­tak fogás­ból és eltá­vo­lod­nia tőlük. A sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tak ezután egy 80 éves, nehe­zen mozgó fér­fi­hoz lép­tek, és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adjon nekik leg­alább 150 Ft-ot, külön­ben baja esik.  Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy nincs kész­pén­ze, a vád­lot­tak több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. Miköz­ben a sér­tett véde­kez­ni pró­bált, elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és a föld­re esett. Ekkor járó­ke­lők érkez­tek, ezért a vád­lot­tak végül fel­hagy­tak a táma­dás­sal. A 80 éves férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyeb­ben sérült.

A vád­lot­tak végül az alul­já­ró Őrme­zei kijá­ra­tá­nál egy föl­dön fekvő, haj­lék­ta­lan fér­fit támad­tak meg, aki ennek során könnyebb sérü­lést szen­ve­dett. A sér­tet­től mobil­te­le­fon töl­tőt, zok­nit, tus­für­dőt, és édes­sé­get zsák­má­nyol­tak. Egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik az elkö­ve­tő­ket rövid időn belül elfogták.

A bíró­ság által meg­tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen mind­két vád­lott tel­jes körű beis­me­rő val­lo­mást tett, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. Erre tekin­tet­tel a bíró­ság nyom­ban érde­mi dön­tést hozott, a két fér­fit vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, és őket 6-6 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítél­te. Az íté­let nem jogerős.

A táma­dók egyi­ke más ügy­ben kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt, a másik vád­lott tovább­ra is letar­tóz­ta­tás­ban van.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/rablassorozat-kelenfoldon-vademeles-videoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/