Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Rablássorozat Kelenföldön - vádemelés - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik a vád sze­rint 2022 már­ci­u­sá­ban, a Kelen­föl­di pálya­ud­var met­ró­alul­já­ró­ban soro­zat­jel­leg­gel, egy­más után négy embert, köz­tük egy 80 éves fér­fit támad­tak meg az érté­ke­ik meg­szer­zé­se érdekében.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak - egy 23 és egy 27 éves férfi - 2022. már­ci­us 19-én és más­nap, már­ci­us 20-án haj­nal­ban, itta­san, egy­más után négy sze­mélyt támad­tak meg a XI. kerü­let, Kelen­föl­di pálya­ud­var M4-es metró aluljárójában.

Az első eset­ben a moz­gó­lép­cső­nél kezd­tek követ­ni egy fér­fit azért, hogy a háti­zsák­ját és az abban lévő érté­ke­ket meg­sze­rez­zék. A vád­lot­tak azzal az ürüggyel szó­lí­tot­ták le a sér­tet­tet, hogy mit csi­nált az egyi­kük szem­üve­gé­vel, majd kia­bál­ni kezd­tek vele, hogy térít­se meg az árát. A sér­tett értet­le­nül állt a kér­dés előtt, mivel még azelőtt soha nem talál­ko­zott a vád­lot­tak­kal, ezért kérte, hogy hagy­ják őt békén. A két férfi ezután lök­dös­ni kezd­te a sér­tet­tet, majd több­ször meg­ütöt­ték, rán­gat­ták a fér­fit, ennek során szét­sza­kí­tot­ták a póló­ját. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sá­nak végül járó­ke­lők köz­be­lé­pé­se vetett végett.

Mint­egy tíz perc­cel később a vád­lot­tak már újra rabol­ni pró­bál­tak. Ezt a fér­fit is ugyan­az­zal az ürüggyel szó­lí­tot­ták le, mint az előző sér­tet­tet, majd őt is lök­dös­ni, rán­gat­ni kezd­ték, vala­mint több­ször meg­ütöt­ték. Ezután egyi­kük a nya­ká­nál lefog­ta a sér­tet­tet, míg társa eköz­ben ököl­lel több­ször arcon ütöt­te. A fér­fi­nak végül sike­rült kisza­ba­dul­nia a vád­lot­tak fogás­ból és eltá­vo­lod­nia a táma­dók­tól. A sér­tett könnyebb sérü­lé­se­ket szenvedett.

A vád­lot­tak ezután egy 80 éves, nehe­zen mozgó fér­fi­hoz lép­tek, és fel­szó­lí­tot­ták, hogy adjon nekik leg­alább 150 Ft-ot, külön­ben baja esik.  Ami­kor a sér­tett közöl­te, hogy nincs kész­pén­ze, a vád­lot­tak több­ször meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. Miköz­ben a sér­tett véde­kez­ni pró­bált, elve­szí­tet­te az egyen­sú­lyát és a föld­re esett. Ekkor járó­ke­lők érkez­tek, ezért a vád­lot­tak végül fel­hagy­tak a táma­dás­sal. A 80 éves férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyeb­ben sérült.

A vád­lot­tak végül az alul­já­ró Őrme­zei kijá­ra­tá­nál egy föl­dön fekvő, haj­lék­ta­lan fér­fit támad­tak meg, aki ennek során könnyebb sérü­lést szen­ve­dett. A sér­tet­től mobil­te­le­fon töl­tőt, zok­nit, tus­für­dőt, és édes­sé­get zsák­má­nyol­tak. Egy szem­ta­nú érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik az elkö­ve­tő­ket rövid időn belül elfogták.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a két fér­fit 4 rend­be­li rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, ame­lyek közül 3 kísér­le­ti szak­ban maradt. A kerü­le­ti ügyész­ség a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó fel­vé­te­len egy­más után három táma­dás egy-egy rész­le­te látható.