Főoldal » Hírek » Fegyverekkel fenyegette volt élettársát - fotókkal - a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki több mint tíz éven át bán­tal­maz­ta pár­ját, majd kap­cso­la­tuk meg­sza­ka­dá­sa után fegy­vert is fogott rá.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett 20 éven át vol­tak élet­tár­sak. A férfi már a kap­cso­la­tuk fenn­ál­lá­sa alatt is rend­sze­re­sen bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Ittas álla­pot­ban pofoz­ta, rug­dos­ta, tár­gyak­kal ütle­gel­te őt, neki kisebb sérü­lé­se­ket okoz­va. Szét­vá­lá­su­kat köve­tő­en 2022. decem­be­ré­ben a vád­lott több­ször is meg­fe­nye­get­te a nőt azzal, hogy fejbe fogja lőni, egy­szer egy táv­csö­ves fegy­vert is irá­nyí­tott a volt pár­já­ra eköz­ben. Egy másik alka­lom­mal egy lég­pus­kát fogott itta­san a sér­tett­re, és azt kér­dez­te tőle, hogy hova lőjön.

A nyo­mo­zó ható­ság a sér­tett fel­je­len­té­sét köve­tő­en ház­ku­ta­tást tar­tott a vád­lott laká­sán. Ennek során egy lőfegy­ver­nek minő­sü­lő lég­pus­kát, vala­mint egy hang­tom­pí­tó­val is fel­sze­relt másik fegy­vert fog­lalt le, melyek tar­tá­sá­ra a vád­lott­nak nem volt enge­dé­lye.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­vel, kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­té­vel vala­mint minő­sí­tett zak­la­tás bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a ter­helt­tel szem­ben 2 év 6 hónap bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, arra az eset­re, ha beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­helt bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fegy­ve­rek­ről a fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zás során a rend­őr­ség készí­tet­te.