Főoldal » Hírek » Fejbe verte a kertje alatt elhaladó illegális határsértőt - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki egy akác­fa karó­val bán­tal­ma­zott egy marok­kói sér­tet­tet tavaly ősszel.

A vád­irat sze­rint a vád­lott egy megye­be­li kis­te­le­pü­lés hatá­rá­ban, egy tanyán lakik élet­tár­sá­val. 2021. novem­ber 15-én az éjsza­kát a vád­lott apja is náluk töl­töt­te. Más­nap­ra vir­ra­dó­ra, fél 3 körü­li idő­pont­ban a fér­fi­ak arra let­tek figyel­me­sek, hogy az udva­ron tar­tott kutyák heve­sen ugat­ni kez­de­nek, vala­mint az ingat­lan kapu­ját vala­kik meg­rán­gat­ták. Mivel koráb­ban a vád­lott több alka­lom­mal ész­lel­te, hogy ille­gá­lis határ­sér­tők halad­nak el ingat­la­na köze­lé­ben, egy méte­res akác­fa karót magá­hoz véve indult el körülnézni.

A tel­ké­ről kiér­ve meg­lát­ta, hogy a kutyák­tól és tőle meg­ri­adt sze­mé­lyek a tanyá­ja mel­let­ti erdős terü­let felé távo­lod­nak. A férfi utá­nuk indult, majd a hátul hala­dó, alap­be­teg­sé­ge foly­tán sán­tí­tó sér­tett mögé került, akit, miu­tán felé for­dult, a karó­val két­szer, nagy erő­vel, a fején meg­ütött. Az üté­sek követ­kez­té­ben össze­eső, élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dő sér­tett­hez a vád­lott kéré­sé­re az édes­ap­ja hívott mentőt.

A vád­lot­tat a főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó test sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

Az elkö­ve­tő bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.

Az elkö­ve­tés esz­kö­zé­ről a nyo­mo­zó ható­ság készí­tett fényképfelvételt.