Főoldal » Hírek » Fél napon át bántalmazta volt barátnőjét egy féltékeny férfi Budapesten - videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 59 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem tudta elfo­gad­ni, hogy a barát­nő­je sza­kí­tott vele, ezért rend­sze­re­sen fel­ke­res­te és több­ször is bán­tal­maz­ta, majd egy ilyen alka­lom­mal élet­ve­szé­lyes sérü­lé­se­ket oko­zott neki.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2019 őszén intim viszonyt ala­kí­tott ki a sér­tet­tel, aki ebben az idő­ben egy X. kerü­le­ti lakó­ház­ban élt. A vád­lott a követ­ke­ző hóna­pok­ban heten­te több alka­lom­mal is meg­lá­to­gat­ta a nőt, aki­vel azon­ban egyre erő­sza­ko­sab­ban bánt, szi­dal­maz­ta, több­ször meg­po­foz­ta. Erő­sza­kos visel­ke­dé­se miatt a sér­tett végül meg­sza­kí­tot­ta a kap­cso­la­tot a vád­lot­tal, aki azon­ban ezt nem fogad­ta el, tovább­ra is rend­sze­re­sen fel­ke­res­te a nőt a laká­sán, és volt, hogy fél­té­keny­sé­gé­ben bán­tal­maz­ta is őt.

Az egyik ilyen alka­lom­mal, 2020. júni­us 15-én haj­nal­ban a vád­lott ismét meg­je­lent a X. kerü­le­ti lakó­ház­nál, ahol az udva­ron vitáz­ni kez­dett a sér­tet­tel. Ennek során meg­ra­gad­ta a nő haját és a föld­re rán­tot­ta, több­ször meg­ütöt­te, majd a hajá­nál fogva a föl­dön húzta. A sér­tett­nek ezután sike­rült besza­lad­nia a laká­sá­ba, a férfi azon­ban ide is követ­te őt, és csak akkor távo­zott, ami­kor a sér­tett közöl­te vele, hogy rend­őrt hív. A hely­szín­re érke­ző rend­őrök érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik a sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során könnyebb sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A vád­lott 2020. júli­us 31-én késő este ismét elment a sér­tett­hez, aki azon­ban még nem volt ott­hon. A vád­lott leemel­te a bejá­ra­ti ajtón lévő lán­cot, illet­ve laka­tot, majd bement a lakás­ba és ott várt a nőre.  Ami­kor a haza­ér­ke­ző sér­tett a lakás­ba lépve ezért fele­lős­ség­re vonta a vád­lot­tat, szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, ami ismét a nő bán­tal­ma­zá­sá­ig fajult. A vád­lott ezt köve­tő­en, kisebb-nagyobb meg­sza­kí­tá­sok­kal, több mint fél napon át bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet. Ennek során pusz­ta kéz­zel, egy fanyél­lel, illet­ve egy kézi fűrész lap­já­val is ütle­gel­te a nőt, majd egy nála lévő tapé­ta­vá­gó kés­sel fenye­get­te, később pedig a nő fejét a nya­ká­nál fogva egy szek­rény­hez ütöt­te. Ami­kor a vád­lott ész­lel­te, hogy a sér­tett a bán­tal­ma­zás során komo­lyab­ban meg­sé­rül­he­tett, elhagy­ta a lakást, a sér­tett pedig kór­ház­ba ment, ahol ellát­ták a sérü­lé­se­it. A nő által elszen­ve­dett fej­sé­rü­lé­sek élet­ve­szé­lye­sek vol­tak.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az 59 éves fér­fit könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vád­irat­ban.

A szem­le kere­té­ben készí­tett rend­őr­sé­gi fotók.

A fel­vé­te­len a 2020. júni­us 15-ei bűn­cse­lek­mény nap­ján a vád­lott lát­ha­tó, aho­gyan meg­kö­ze­lí­ti, később pedig elhagy­ja a X. kerü­le­ti lakó­há­zat, majd meg­ér­kez­nek a men­tők.