Főoldal » Archív » Félelemben tartották a kisiskolásokat a fiatalkorúak – egyikük még 14 éves sem volt

A Tata­bá­nyai Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a három fia­tal­ko­rú­val szem­ben, akik Doro­gon kira­bol­ták isko­lás társaikat. 

A cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se­kor az I. és a III. rendű vád­lot­tak 14 éve­sek, a II. rendű vád­lott 13 éves volt, ők mind­hár­man, továb­bá a sér­tet­tek is az egyik doro­gi álta­lá­nos isko­la tanulói.

A 13 éves fiú 2017 feb­ru­ár­já­ban, az egyik szü­net­ben oda­ment a 11 éves kis­lány­hoz, akit trá­gár kife­je­zé­sek­kel ille­tett, majd meg­fe­nye­get­te, hogy meg­ve­ri, ha nem ad neki pénzt. A fenye­ge­tés hatá­sá­ra a tanu­ló 200 forin­tot átadott a fia­tal­ko­rú­nak. Pár nap­pal később a 13 éves vád­lott ismé­tel­ten verés­sel fenye­get­te meg a sér­tet­tet, és pénzt köve­telt tőle. A kis­lány félel­mé­ben 20 forin­tot adott a fiúnak.

A 13 éves elkö­ve­tő az isko­la büfé­jé­ben meg­fe­nye­ge­tett egy másik tanu­lót is azzal, hogy adjon neki 100 forin­tot, külön­ben meg­ve­ri. A fenye­ge­tés­től a 11 éves kis­fiú meg­ijedt, és kisza­ladt a büfé­ből. Ekkor utána futott a szin­tén jelen lévő, és a fenye­ge­tést halló III. rendű vád­lott, aki a sér­tett elé állt, és ő is köve­tel­te tőle a 100 forin­tot, majd egy­szer ököl­lel meg­ütöt­te a gyer­mek hasát. A bán­tal­ma­zás hatá­sá­ra a kis­fiú 100 forin­tot átadott a III. rendű vád­lott­nak, aki azt tovább­ad­ta a 13 éves társának.

A rab­lá­sok elkö­ve­té­se­kor a még gyer­mek­ko­rú, 13 éves vád­lott ren­del­ke­zett meg­fe­le­lő értel­mi és erköl­csi fej­lett­ség­gel ahhoz, hogy fel­is­mer­je a cse­lek­mény jog­el­le­nes­sé­gét, és hogy e fel­is­me­rés­nek meg­fe­le­lő­en cselekedjen.

A vád­irat­ban írtak sze­rint továb­bá az I. rendű vád­lott a tanév során az egyik 13 éves tanu­lót több­ször csú­fol­ta, ille­tő­leg „tocko­so­kat” is adott neki, ezért a sér­tett félt tőle. Az I. rendű vád­lott 2017 már­ci­u­sá­ban, Doro­gon talál­ko­zott a sér­tet­tel, aki épp bolt­ba készült, ezért 1.000 forint volt a mar­ká­ban. A fia­tal­ko­rú fel­szó­lí­tot­ta a fiút, hogy men­jen vele haza, azzal az ürüggyel, hogy beszél­ni akar vele. Ezt köve­tő­en a vád­lott az ott­ho­ná­ban piz­zát akart ren­del­ni, ezért elvet­te a sér­tett ököl­be szo­rí­tott kezé­ből a pénzt úgy, hogy annak ujja­it kife­sze­get­te. A sér­tett nem mert ellen­kez­ni. Az elkö­ve­tő a pénzt piz­zá­ra költötte.

A járá­si ügyész­ség a 13 éves fiút két rend­be­li, a két 14 éves elkö­ve­tőt egy-egy rend­be­li rab­lás­sal vádol­ja. Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság fog dönteni.