Főoldal » Hírek » Felesége kiskorú rokonát molesztálta szexuálisan egy férfi - a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta a tizen­négy éves lányt sze­xu­á­li­san zak­la­tó férfi bün­te­té­sé­nek a helybenhagyását.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi a kis­lány nagy­nén­jé­nek a férje. A férfi 2017. évben kutya­sé­tál­ta­tás ígé­re­té­vel a gyer­me­ket a laká­sá­ba csal­ta, majd azt kérte tőle, hogy men­je­nek a pin­cé­be. Ott a férfi a meg­ré­mül kis­lányt több­ször meg­csó­kol­ta, vele sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végeztetett.

A férfi 2020 feb­ru­ár­já­ban több alka­lom­mal ismét rávet­te az akkor már tizen­hét éves lányt, hogy talál­koz­za­nak. Autó­val érte ment, a laká­sá­hoz, vagy egy köze­li erdő­be vitte, s til­ta­ko­zá­sa elle­né­re erő­szak­kal közö­sült vele.

A lány félt, hogy elve­szí­ti szü­le­it – akik úgy fogad­ták örök­be –, ezért nem mert szól­ni nekik a vele történtekről.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a fér­fit sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te miatt 9 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let ellen a férfi és a védő­je eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Győri Íté­lő­táb­la a 2023. már­ci­us 2-án kihir­de­tett hatá­ro­za­tá­ban a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség állás­pont­já­val értett egyet, a férfi bün­te­té­sét nem enyhítette.