Főoldal » Hírek » Felfüggesztett börtönt kapott a végrehajtót fenyegető férfi - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség vád­eme­lé­se nyo­mán a bíró­ság 1 év - két évre fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te azt a 38 éves fér­fit, aki meg­ölés­sel fenye­ge­tett meg egy végrehajtó-helyettest Sal­gó­tar­ján­ban, a szá­má­ra sérel­mes vég­re­haj­tá­si cse­lek­mény miatt.

A vád­lott bank­szám­lá­ra érke­ző jöve­del­mé­re vég­re­haj­tá­si eljá­rás folyt, a férfi ezért ügy­fél­fo­ga­dá­si idő­ben meg­je­lent az eljá­ró vég­re­haj­tó iro­dá­já­ban, ahol beje­len­tet­te, hogy más­nap bank­szám­lá­já­ra az őt meg­il­le­tő pénz­be­li ellá­tá­sok érkez­nek, és kérte, hogy a végrehajtó-helyettes a bank­szám­lát oldja fel az inkasszó alól, leg­alább addig, amíg fel­ve­szi a pénzösszeget.

Mivel erre nem került sor, és a vád­lott a pénz­be­li ellá­tá­so­kat nem tudta fel­ven­ni más­nap, a tar­tó­san beteg kis­gyer­me­két kar­já­ban tart­va, fel­dúlt álla­pot­ban meg­je­lent a vég­re­haj­tói iro­dá­ban, és fenye­get­ni kezd­te a végrehajtó-helyettest közöl­ve, hogy „kinyír­ja”, elvág­ja a tor­kát, ha az inkasszót nem vonja vissza.

A vád­lot­tat az iro­dá­ból ki akar­ták kül­de­ni, de a fel­szó­lí­tás­nak nem tett ele­get, tovább­ra is a sér­tett meg­ölé­sé­vel fenye­ge­tő­zött, majd öngyil­kos­sá­got helye­zett kilá­tás­ba, végül azt, hogy kis­gyer­me­két ott­hagy­ja az irodában.

A férfi csak akkor hagy­ta el az iro­dát szit­ko­zód­va, han­go­san károm­kod­va, miu­tán közöl­ték vele, hogy rend­őri intéz­ke­dést kér­nek. Az inkasszó vissza­vo­ná­sát így nem sike­rült elérnie.

A bíró­sá­gi vég­re­haj­tó és helyet­te­se hiva­ta­los sze­mély, ezért a férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

Az ügy­ben eljá­ró Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, 1 év - vég­re­haj­tás­ban 2 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett - bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.