Főoldal » Hírek » Felfüggesztett szabadságvesztés várhat az állatkínzóra - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat egy 32 éves fér­fi­vel szem­ben, aki kutyá­it nem látta el meg­fe­le­lő­en, ezzel kis­hí­ján halá­luk­hoz veze­tő meg­be­te­ge­dé­sü­ket okoz­va.

A vád sze­rint a férfi a nős­tény kutyát és annak köly­két kedv­te­lés­ből tar­tot­ta egy nóg­rá­di kis tele­pü­lé­sen lévő ott­ho­ná­nak udva­rán. A vád­lott 2020 decem­be­ré­ben az akkor 14-16 hóna­pos anya kutyát egy alig egy méter hosszú­sá­gú lánc­cal kötöt­te ki egy beton­osz­lop­hoz, neki sem vizet, sem ételt, de még fedett helyet sem biz­to­sí­tott. A pár hetes kölyök­ku­tya sorsa sem volt jobb, ő sem kapott meg­fe­le­lő ellá­tást, egyik állat­ban sem volt chip, de a köte­le­ző oltá­so­kat sem kap­ták meg, és az elő­írt féreg­haj­tást sem végez­te el raj­tuk gaz­dá­juk.

A nem meg­fe­le­lő bánás­mód követ­kez­té­ben az ebek legyen­gül­tek, alul­táp­lál­tak, bél­fér­ge­sek let­tek és bél­gyul­la­dás­ban szen­ved­tek.

Az álla­to­kat végül állat­vé­dők men­tet­ték ki a fér­fi­től, ha erre nem kerül sor, néhány héten belül elpusz­tul­tak volna.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a férfi ellen állat­kín­zás vét­sé­ge miatt emelt vádat, mely­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.