Főoldal » Hírek » Féltékenységből elrabolta barátnőjét és annak hatéves gyermekét – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta azzal a fér­fi­val szem­ben, aki fél­té­keny­ség­ből meg­fe­nye­get­te, majd elra­bol­ta barát­nő­jét és annak hat­éves gyermekét.

A vád­lot­tat a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék ember­rab­lás bűn­tet­te, kifosz­tás bűn­tet­te, vala­mint testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let sze­rint a vád­lott és a sér­tett 2022-ben egy közös­sé­gi olda­lon ismer­ked­tek meg, majd egy­más­ba sze­ret­tek. 2022. augusz­tus 12-én a nő laká­sá­ban vol­tak, együtt kíván­ták töl­te­ni a hét­vé­gét. A vád­lott dél­után átment a köze­li presszó­ba, ahol a barát­nő­je egyik férfi isme­rő­se is ita­lo­zott. Azon­nal fél­té­keny lett a fér­fi­ra, szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, ezért az isme­rős, hogy elke­rül­je a vitát, távo­zott a presszó­ból. Később a vád­lott meg­lát­ta az utcán a fér­fit, oda­ment hozzá és ököl­lel meg­ütöt­te, majd elvet­te a mobil­te­le­fon­ját és a head­set­jét. Ezt köve­tő­en a nő házá­ba vissza­tér­ve a vád­lott bezár­ta az ajtót, majd órá­kon keresz­tül vesze­ke­dett és meg­ölés­sel fenye­get­te barát­nő­jét, vala­mint annak hat­éves kis­lá­nyát. A vád­lott a késő esti órák­ban bele­egye­zett abba, hogy ha a nő haza­vi­szi és ad neki 50.000 forin­tot, akkor sza­ba­don enge­di őket. A vád­lott magá­hoz vett egy kést, majd gép­ko­csi­val elin­dul­tak. Útköz­ben kidob­ta a nő mobil­ját az abla­kon, hogy ne tud­jon segít­sé­get kérni, majd tovább fenye­get­te és a köve­telt össze­get 100.000 forint­ra emel­te. A nő azon­ban a város­ba érve a bank­au­to­ma­ta helyett a rend­őr­ka­pi­tány­ság épü­le­té­hez haj­tott, ahol kiug­rott a gyer­me­ké­vel együtt az autó­ból és segít­sé­get kért. A vád­lott ekkor eldob­ta a nála lévő kést és elme­ne­kült, de a rend­őrök pár utcá­val arrébb elfogták.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben, az elkö­ve­tő és védő­je első­sor­ban fel­men­té­sért, másod­sor­ban eny­hí­té­sért fellebbeztek.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a súlyo­sí­tás­ra irá­nyu­ló ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, mert a rend­kí­vül gát­lás­ta­lan elkö­ve­tés mel­lett a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott bün­te­té­se a cse­lek­mé­nye súlyá­val nem áll arányban.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.