Főoldal » Hírek » Fenyegetőzött és tört-zúzott a tartozás behajtása érdekében - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 21 éves fér­fi­val szem­ben, aki előbb fenye­ge­tés­sel, majd autó­ja meg­ron­gá­lá­sá­val pró­bált arra kény­sze­rí­te­ni egy másik fér­fit, hogy a tar­to­zá­sát kifi­zes­se neki.

A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2021.február 12-én, dél­után Hejő­pa­pi­ban, az utcán oda­ment az isme­rő­se által veze­tett, álló hely­zet­ben lévő gép­ko­csi­hoz, és a veze­tő­ülés­ben ülő fér­fi­tól egy koráb­bi, köz­tük lebo­nyo­lí­tott tele­fon adás­vé­tel­ből eredő tar­to­zás meg­fi­ze­té­sét köve­tel­te. A sér­tett jelez­te, hogy siet, ezért később tér­je­nek vissza kér­dés­re. A vád­lott azon­ban nem hagy­ta annyi­ban a dol­got, közöl­te a sér­tet­tel, hogy levág­ja fejét, és letö­ri a gép­ko­csi vissza­pil­lan­tó tük­rét, ha nem kapja meg a pénzt. Mivel a sér­tett a vád­lott köve­te­lé­sé­nek nem tett ele­get, ezért a vád­lott kéz­zel betör­te a gép­ko­csi bal olda­li vissza­pil­lan­tó tük­rét. Ekkor a sér­tett a továb­bi ron­gá­lás meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben kiszállt a jár­mű­ből és a vád­lott felé lépett, aki azon­ban a sér­tet­tet meg­ke­rül­ve, a gép­ko­csi hátul­já­hoz futott és betör­te a hátsó szél­vé­dőt, majd a jobb olda­li vissza­pil­lan­tó tük­röt is leszakította.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel végül akkor hagyott fel, mikor a sér­tett tele­fo­non érte­sí­tet­te a rendőrséget.

A vád­lott a sze­mély­gép­ko­csi­ban 70.000 forint össze­gű ron­gá­lá­si kárt okozott.

A járá­si ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, külö­nös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel és ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­bi, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.