Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség » Fényes nappal verte halálra barátját – a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki tavaly nyá­ron, egy sze­ge­di kis­er­dő­ben olyan súlyo­san bán­tal­maz­ta isme­rő­sét, hogy a sér­tett éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és a sér­tett több mint egy éve ismer­ték egy­mást. A vád­be­li ese­mé­nye­ket meg­elő­ző­en min­den­ho­vá együtt jár­tak, sát­rak­ból készí­tett ott­ho­nok­ban lak­tak és gyak­ran fogyasz­tot­tak együtt alko­holt. 2022. júni­us 26. nap­ján a férfi sátra isme­ret­len okból leégett. Ezután az elkö­ve­tő nehez­telt a tűz ide­jén saját sát­rá­ban alvó sér­tett­re, mond­ván, hogy nem aka­dá­lyoz­ta meg a lán­gok terjedését.

A tűz­ese­tet köve­tő nap dél­előtt­jén a vád­lott cim­bo­rá­i­val együtt, a közel­ben ita­lo­zott. Ennek során egyre job­ban fel­ide­ge­sí­tet­te magát azon, hogy immá­ron nin­csen hol alud­nia. Harag­já­ban a lábá­nál fogva kirán­gat­ta a saját sát­rá­ban része­gen alvó sér­tet­tet, majd ököl­lel az orrá­ba ütött. A vád­lott végül a déli órák­ban érte­sí­tet­te a men­tő­sö­ket, ők azon­ban már nem tud­tak segí­te­ni az áldozaton.

A főügyész­ség a fér­fit halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te elkö­ve­té­sé­vel vádolja.

A más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sét töltő vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.