Főoldal » Archív » Fiatalkorúakból álló csoport szerzett pénzt és édességet az idős házaspártól Hajdúhadházon

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat hét fia­tal­ko­rú vád­lott ellen, akik durva módon bán­tal­maz­ták az idős sér­tet­tet és a házá­ból kész­pénzt, édes­sé­get, ciga­ret­tát loptak.

A vád sze­rint az öt fia­tal­ko­rú fiú és a két fia­tal­ko­rú lány egyi­ke uno­ka­test­vé­rek, illet­ve szom­szé­dok, míg a másik fia­tal­ko­rú lány az egyik vád­lott barát­nő­je. Haj­dú­had­há­zon köz­tu­do­má­sú volt a sér­tett lakó­kör­nye­ze­té­ben, hogy nagyobb mennyi­sé­gű élel­mi­szert, édes­sé­get és ciga­ret­tát hal­mo­zott fel ott­hon és azt mini­má­lis haszon­nal érté­ke­sí­tet­te a hely­be­li­ek­nek a kora reg­ge­li, illet­ve a késő esti órák­ban. A vád­lot­tak is rend­sze­re­sen vásá­rol­tak tőle, így tud­ták, hogy pénze is van.

2019. május 8-án két fia­tal­ko­rú fiú elment a sér­tett házá­hoz, ahová egyi­kük vásár­lá­si szán­dé­kot szín­lel­ve becsen­ge­tett, míg társa ez idő alatt beug­rott a kerí­té­sen át az udvar­ra. A csen­ge­tés­re az idős sér­tett kiment a kapu­hoz, az udva­ron tar­tóz­ko­dó vád­lott ekkor egy vas­rúd­dal őt fejen ütöt­te. A sér­tett az ütés­től meg­tán­to­ro­dott, de ezután képes volt véde­kez­ni, a közel­ben lévő faka­rót akar­ta magá­hoz venni, mire a két vád­lott meg­ijedt és elsza­ladt a helyszínről.

Néhány nap eltel­te után a koráb­bi cse­lek­ményt elkö­ve­tő vád­lot­tak továb­bi öt tár­su­kat szer­vez­ték be azért, hogy újra rátá­mad­ja­nak a sér­tett­re. 2019. május 13-án a vád­lot­tak egy­más között fel­osz­tot­ták a fel­ada­to­kat, meg­ál­la­pod­tak abban, hogy a két fia­tal­ko­rú lány, illet­ve továb­bi két fia­tal­ko­rú fiú a ház kör­nyé­kén fog figyel­ni, míg egy tár­suk köz­vet­le­nül a sér­tett háza előtt fog vára­koz­ni, míg oda három fia­tal­ko­rú fiú fog beha­tol­ni. Az esti órák­ban vala­mennyi­en meg­je­len­tek a sér­tett házá­nál, három fia­tal­ko­rú fiú a kerí­té­sen át beug­rott az udvar­ra, mire a kutyák ugat­ni kezd­tek. Ezt ész­lel­ve a sér­tett kijött, elin­dult a kapu irá­nyá­ba. Ekkor az udva­ron lévő vád­lot­tak a náluk lévő faka­ró­val és vas­cső­vel őt több­ször fejbe ütöt­ték, mire a sér­tett össze­esett és a föld­re került. A föl­dön fekvő fér­fit tovább ütöt­ték, illet­ve test szer­te nagy erő­vel meg­rug­dos­ták. A férfi ütle­ge­lé­sét köve­tő­en az egyik vád­lott kisza­ladt az utcá­ra, míg másik két társa bement a házba, ahol a sér­tett moz­gás­kor­lá­to­zott fele­sé­gét fel­szó­lí­tot­ták arra, hogy adja át a készpénzüket.

A meg­fé­lem­lí­tett asszony elmond­ta, hogy a kész­pén­zük a kony­ha­asz­ta­lon van, ezért a vád­lot­tak onnan az 5.000,- Ft kész­pénzt elvet­ték, majd a ház többi helyi­sé­gé­ben kutat­va még 6.000,- Ft-ot lop­tak el. Ezután két kar­ton­do­boz­ba cuk­rot, cso­ko­lá­dét, chip­set, ciga­ret­tát és ener­gia­italt pakol­tak és azzal együtt távoz­tak a sér­tett házá­ból. Ezután a vád­lot­tak vala­mennyi­en a közel­ben lévő lakat­lan ház­ban talál­koz­tak, ahol a lopott édes­sé­gen és ciga­ret­tán meg­osz­toz­tak. Az eljá­rás során a nyo­mo­zó ható­ság a vád­lot­tak­tól a lopott élel­mi­szer egy részét lefog­lal­ta és kiad­ta a sér­tett­nek, ezál­tal a közel 50.000,- Ft kár cse­kély mér­ték­ben megtérült.

A három fia­tal­ko­rú fiú bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben az idős férfi a fején és a mell­ka­sán szen­ve­dett több­szö­rös csont­tö­ré­ses, repesz­tett és hám­hor­zso­lá­sos sérü­lést, mely­nek követ­kez­té­ben éle­tét vesztette.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség négy letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ellen előre kiter­vel­ten, nye­re­ség­vágy­ból, külö­nös kegyet­len­ség­gel, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek, míg a sza­bad­lá­bon lévő továb­bi három fia­tal­ko­rú vád­lott ellen fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Törvényszéken.

A vád­irat­ban mind a hét fia­tal­ko­rú vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban hal­ma­za­ti bün­te­té­sül fia­tal­ko­rú­ak bör­tön­bün­te­té­se és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá vala­mennyi vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sá­ra is indít­ványt tett.