Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fiatalok garázdálkodtak a zsinagógánál – videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt négy fia­tal­lal – köz­tük egy 16 éves fiú­val – szem­ben, akik tavaly május 1-jén, a Dohány utcai zsi­na­gó­ga előtt meg­bot­rán­koz­ta­tó­an visel­ked­tek, sze­me­tet dobál­tak, kukát rug­dos­tak és levi­zel­ték az épü­let falát.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2022. május 1-jén kora reg­gel, itta­san, a VII. kerü­let­ben a Dohány utcai zsi­na­gó­gá­hoz men­tek, majd leül­tek az épü­let előtt lévő egyik padra, ahol tovább söröz­tek és köz­ben han­go­san kia­bál­tak. Az ita­lo­zás során elő­ször az akkor 16 éves fiú állt fel a pad­ról, és bele­rú­gott egy kuká­ba. Ezután két másik társa a zsi­na­gó­ga épü­le­te felé náci kar­len­dí­té­se­ket imi­tált, és köz­ben han­go­san kia­bál­tak. A negye­dik fia­tal mind­er­ről a mobil­te­le­fon­já­val vide­ó­fel­vé­telt készített.

Ezt köve­tő­en a vád­lot­tak tovább garáz­dál­kod­tak, ennek során sörös­üve­get rug­dos­tak, sze­mét­tel dobál­ták egy­mást, illet­ve a zsi­na­gó­ga falát, végül levi­zel­ték az épületet.

A fia­ta­lok kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és meg­bot­rán­koz­ta­tó cse­lek­mé­nyét több járó­ke­lő ész­lel­te, illet­ve arról egy közel­ben lakó sze­mély fel­vé­telt is készített.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge a tet­tü­ket beis­me­rő négy fia­talt cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott köz­le­mé­nye itt olvas­ha­tó: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/kihallgattak-a-zsinagoganal-garazdalkodo

A fel­vé­te­len a fia­ta­lok cse­lek­mé­nyé­ből lát­ha­tó­ak részletek.