Főoldal » Hírek » Figyelmetlen tolatásával súlyos sérülést okozott – videóval – a Heves Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­sé­gen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult bün­te­tő­ügy­ben köz­ve­tí­tői eljá­rás kere­té­ben adott jóvá­té­telt a figyel­met­len sofőr.

A férfi 2023. május 21. nap­ján a kora dél­utá­ni órák­ban derült idő­ben, jó látá­si viszo­nyok mel­lett vég­zett hát­ra­me­ne­tet Recsk bel­te­rü­le­tén a Vörös­mar­ty Mihály úton az álta­la veze­tett teher­gép­ko­csi­val. A gya­nú­sí­tott tola­tá­sa során figyel­met­len­sé­ge miatt nem ész­lel­te a mögöt­te a járda helyett sza­bály­ta­la­nul az úttes­ten gya­log­ló nőt, akit a jár­mű­vé­vel fel­lö­kött. A sér­tett elesett, a férfi a jár­mű­vel tovább­ha­ladt, de - sze­ren­csé­re - annak kiala­kí­tá­sa miatt a sér­tett felett haladt, majd a nő kia­bá­lá­sá­ra állt meg úgy, hogy a sér­tett még a jármű alatt tartózkodott.

A bal­eset­ben a hölgy 8 napon túl gyó­gyu­ló törést szen­ve­dett el.

A gya­nú­sí­tott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, azt meg­bán­ta, és vál­lal­ta a sér­tett felé jóvá­té­tel tel­je­sí­té­sét, ezért az Egri Járá­si Ügyész­ség az eljá­rást fel­füg­gesz­tet­te a köz­ve­tí­tői eljá­rás lefoly­ta­tá­sa cél­já­ból, mely ered­mé­nye­sen, a sér­tett és a gya­nú­sí­tott meg­egye­zé­sé­vel és a kért jóvá­té­tel tel­je­sí­té­sé­vel zárult, ezért az ügyész­ség az eljá­rást - tevé­keny meg­bá­nás foly­tán - megszüntette.

A vide­ón köz­vet­len a bal­eset előt­ti pil­la­na­tok láthatóak.