Főoldal » Hírek » Figyelmetlensége miatt segédmotoros kerékpárnak ütközött – fotóval – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy férfi ellen, aki figyel­met­le­nül úgy indult el, hogy nem ész­lel­te a sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet, így a gép­ko­csi­val oldal­ról nekiütközött.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. júli­us 18-án, dél­előtt, sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ke­dett Komá­di­ban, ahol egy útke­resz­te­ző­dés­nél a meg­ál­lást és elsőbb­ség­adást elő­író köz­úti jel­ző­táb­la uta­sí­tá­sá­nak ele­get téve meg­állt. Ezután a férfi úgy indult el, hogy a kellő figyel­met és körül­te­kin­tést elmu­laszt­va nem vette észre a keresz­te­ző úton kiépí­tett kerék­pár­úton segéd­mo­to­ros kerék­pár­já­val sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sér­tet­tet, és az autó­val nekiütközött.

Az idős asszony az ütkö­zés követ­kez­té­ben elesett, és olyan sérü­lést szen­ve­dett, mely mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyógyult.

A vád­lott alap­ve­tő KRESZ-szabályszegése miatt követ­ke­zett be a bal­eset és kelet­kez­tek a sérült meg az idős asszony.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát célzó vád­ira­tot a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­ság­ra. A vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el őt a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A sze­mén a Berettyó­új­fa­lui Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tett fény­ké­pet, melyen a meg­sé­rült segéd­mo­to­ros kerék­pár látható.

a sértett által vezetett, megsérült segédmotoros kerékpár