Főoldal » Archív » Fizetéskor szerezte meg a vásárlók bankkártya adatait egy eladó Budapesten - vádemelés (videóval)

A 26 éves férfi bel­vá­ro­si üzle­tek­ben dol­go­zott eladó­ként, amely­nek során a vásár­lók bank­kár­tya ada­ta­it jogo­su­lat­la­nul meg­sze­rez­te, majd azo­kat fel­hasz­nál­va, inter­ne­tes olda­la­kon fizetett. 

A vád­irat sze­rint a férfi 2015 feb­ru­ár­ja és már­ci­u­sa között két V. kerü­le­ti dohány­bolt­ban is dol­go­zott alkalmazottként.

A vád­lott az üzle­tek­ben vásár­ló, bank­kár­tyá­val fize­tő sze­mé­lyek bank­kár­tya ada­ta­it meg­sze­rez­te, majd azok segít­sé­gé­vel a szám­lá­ju­kon lévő összeg­gel kül­föl­di online sze­ren­cse­já­ték olda­la­kon játszott.

A vád­lott a fenti idő­szak­ban össze­sen 33 vásár­ló bank­kár­tya ada­ta­it sze­rez­te meg jogo­su­lat­la­nul, és a csa­lá­sok­kal csak­nem 3 mil­lió forint kárt oko­zott, míg a siker­te­len fize­té­si pró­bál­ko­zá­sok­kal továb­bi több mint 10 mil­lió forint volt a veszé­lyez­te­tett érték.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó, koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/bankkartyas-fizeteskor-szerezte-meg-az-adatokat