Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Fogházbüntetést kapott a fiatalkorú, aki társaival játékpisztollyal rabolt ki gyerekeket a Gellérthegyen - korábbi videóval, fotóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség ered­mé­nye­sen emelt vádat három – az elkö­ve­tés­kor 18, 17, illet­ve 14 éves – fia­tal­lal szem­ben, akik 2021 őszén, egy gel­lért­he­gyi ját­szó­té­ren négy kis­ko­rú fiút támad­tak meg azért, hogy az érté­ke­i­ket meg­sze­rez­zék. A bíró­ság a 17 éves táma­dót első­fo­kon vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélte.

A Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Fia­tal­ko­rú­ak Bün­te­tő­ügye­i­nek Rész­le­ge az elkö­ve­tők­kel szem­ben 4 rend­be­li fegy­ve­re­sen és cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te, illet­ve kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíróságra.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak 2021. szep­tem­ber 19-én elha­tá­roz­ták, hogy erő­sza­kos úton sze­rez­nek pénzt, amely­nek érde­ké­ben maguk­hoz vet­tek egy – való­di fegy­ver­nek lát­szó – játék­pisz­tolyt. Az esti órák­ban a XI. kerü­let­be, egy gel­lért­he­gyi ját­szó­tér­hez men­tek, ahol az arcu­kat masz­kok­kal, sap­ká­val és nap­szem­üveg­gel elta­kar­va, meg­szó­lí­tot­tak négy kis­ko­rú fiút. Meg­kér­dez­ték a sér­tet­te­ket, van-e vala­mi prob­lé­má­juk, utána azt, hogy van-e ciga­ret­tá­juk, majd a mene­kü­lé­si útju­kat elzár­va, kör­be­áll­ták őket. Ezután a 17 éves vád­lott elő­vet­te a játék­pisz­tolyt, ame­lyet jól lát­ha­tó módon csőre húzott, majd fel­szó­lí­tot­ta a sér­tet­te­ket, hogy áll­ja­nak sorba és pakol­ják ki az értékeiket.

A vád­lot­tak fel­lé­pé­se és a való­di­nak tűnő fegy­ver­rel való fenye­ge­tés  hatá­sá­ra a négy fiú mobil­te­le­fo­no­kat és fül­hall­ga­tó­kat adott át a táma­dók­nak. A vád­lot­tak csak az egyik sér­tett – mint­egy 100.000 forint érté­kű - mobil­te­le­fon­ját tar­tot­ták érté­kes­nek, ezért azt eltet­ték, a többi érté­ket pedig vissza­ad­ták. Ezt köve­tő­en a 17 éves táma­dó a tele­fon kód­ját köve­tel­te, majd a kezé­ben lévő pisz­tolyt a sér­tett hom­lo­ká­hoz tette és meg­fe­nye­get­te őket azzal, hogy ha fel­je­len­tést tesz­nek a rend­őr­sé­gen, azt nagyon megbánják.

A Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság, mint fia­tal­ko­rú­ak bíró­sá­ga a lefoly­ta­tott tár­gya­lás ered­mé­nye­ként a három táma­dót vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és a 17 éves - koráb­ban már bün­te­tett - vád­lot­tat 2 év fia­tal­ko­rú­ak fog­há­zá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, 18 éves tár­sát szin­tén 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban azon­ban 5 évre fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, az elkö­ve­tés­kor még csak 14 éves tár­su­kat pedig pró­bá­ra bocsá­tot­ta. Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség mind­há­rom vád­lott ter­hé­re súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­eme­lés­ről kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken megtekinthető:

https://ugyeszseg.hu/jatekpisztollyal-raboltak-ki-gyerekeket-a-gellerthegyen-videoval-es-rendorsegi-fotoval-a-fovarosi-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság ügy­höz kap­cso­ló­dó koráb­bi köz­le­mé­nye, fotó­val itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jatekpisztollyal-raboltak-a-gellert-hegyen