Főoldal » Hírek » Fordítóprogramot használtak a rablógyilkosság kísérletének kiterveléséhez - a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék nye­re­ség­vágy­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben, éjjel, erő­szak­kal elkö­ve­tett magán­lak­sér­tés bűn­tet­té­ben, vala­mint lopás vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek az elkö­ve­tő kül­föl­di állam­pol­gárt és fia­tal­ko­rú magyar bűntársát.

Az elkö­ve­tés­kor 14 és fél éves álla­mi nevelt vád­lot­tat három év hat hónap fia­tal­ko­rú­ak bör­tö­né­ben letöl­ten­dő sza­bad­ság­vesz­tés­re és három év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. A fel­nőtt­ko­rú vád­lott bün­te­té­se kilenc év hat hónap fegy­ház. A tör­vény­szék e vád­lot­tat tíz év Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiuta­sí­tás­ra is ítélte.

Az íté­let sze­rint a lakás­ott­hon­ból szö­kés­ben lévő fia­tal­ko­rú vád­lott 2018 decem­be­ré­ben ismer­ke­dett meg a csa­lád­já­nál ven­dé­ges­ke­dő kül­föl­di állam­pol­gár­sá­gú fér­fi­val, aki a Magyar­or­szág­ról tör­té­nő eluta­zá­sá­hoz szük­sé­ges kész­pénz elő­te­rem­té­se érde­ké­ben rávet­te a fia­tal­ko­rú vád­lot­tat, hogy bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­se útján sze­rez­ze­nek pénzt. Elő­ször egy édes­ség­bolt­ba pró­bál­tak betör­ni egy feszí­tő­vas segít­sé­gé­vel, azon­ban mivel meg­szó­lalt a riasz­tó­be­ren­de­zés, elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. Mene­kü­lés köz­ben egy büfé­hez értek, ahol a pony­va kivá­gá­sa és a kiszol­gá­ló ablak betö­ré­se után sike­rült a pénz­tár­gép­ből eltu­laj­do­ní­ta­ni 20.000.- forintot.

A két betö­rés után – mivel az eltu­laj­do­ní­tott pénz kevés­nek bizo­nyult – az egy­más­sal mobil­te­le­fon for­dí­tó­prog­ram­ján keresz­tül kom­mu­ni­ká­ló vád­lot­tak elha­tá­roz­ták, hogy betör­nek egy élel­mi­szer­bolt felett lakó nő házá­ba. A vád­lot­tak arcu­kat elta­kar­va és kesz­tyűt húzva a kerí­té­sen átmász­va beju­tot­tak a ház udva­rá­ra, majd meg­pró­bál­ták az abla­kot kife­szí­te­ni. A sér­tett kutyái ugat­ni kezd­tek, amely­re az asszony fel­éb­redt, vil­lanyt gyúj­tott és bejá­ra­ti ajtó­hoz ment, hogy a kutyá­kat elen­ged­je. Az ajtó kinyi­tá­sa után a vád­lot­tak rög­tön rátá­mad­tak, vissza­lök­ték a házba, ahol test­szer­te bán­tal­maz­ták, miköz­ben pénzt köve­tel­tek tőle. Ezután hosszabb időn keresz­tül tele­fon­zsi­nór­ral meg­kö­töz­ve tar­tot­ták a sér­tet­tet, sze­mét, szá­ját bekö­töt­ték, mialatt a fia­tal­ko­rú sér­tett érté­kek után kuta­tott. Kül­föl­di társa folya­ma­to­san azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy „meg­dög­lesz!”. A nő félve attól, hogy meg­hal­hat, a továb­bi bán­tal­ma­zás elke­rü­lé­se érde­ké­ben az érté­kei átadá­sát helyez­te kilá­tás­ba. Ekkor levág­ták a kezé­ről a tele­fon­zsi­nórt és a ház­ban tar­tott több száz­ezer forint, vala­mint a sér­tett mobil­te­le­fon­ja elvé­te­lé­vel elme­ne­kül­tek a hely­szín­ről. A sér­tett a bán­tal­ma­zás során töré­ses sérü­lést szen­ve­dett, vala­mint a fejet ért üté­sek követ­kez­mé­nye­ként vér­öm­leny ala­kult ki. Emi­att később élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került, amely azon­na­li műté­ti beavat­ko­zást igényelt.

A megyei főügyész­ség mind­két vád­lott ter­hé­re a bün­te­té­sek súlyo­sí­tá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést. A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a jog­or­vos­lat indo­ko­lá­sá­val egyet­ér­tés­ben az élet elle­ni bűn­tett kísér­le­té­nek kiemel­ke­dő tár­gyi súlyá­ra, az idős sér­tett szük­ség­te­le­nül bru­tá­lis bán­tal­ma­zá­sá­ra, vala­mint a vád­lot­tak tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­nek magas foká­ra hivat­ko­zás­sal a bün­te­tés közép­mér­té­két meg­kö­ze­lí­tő sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A tár­sa­da­lom védel­me ilyen elkö­ve­tők­kel szem­ben csak pél­dás bün­te­tés­sel biz­to­sít­ha­tó, amely egy­ben az álta­lá­nos meg­elő­zés cél­já­nak tel­je­sü­lé­sét is garan­tál­ja. A pol­gá­rok sze­mé­lyé­nek és java­i­nak biz­ton­sá­ga alap­ve­tő tár­sa­dal­mi érdek, a nyu­godt élet feltétele.

A vád­lot­tak védői a nem jog­erős íté­let­tel szem­ben rész­ben elté­rő tény­ál­lás és bűn­cse­lek­mény minő­sí­tés, rész­ben pedig a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból éltek jog­or­vos­lat­tal. Az ügy­ben a másod­fo­kon eljá­ró Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la hatá­roz.