Főoldal » Archív » Főút mellett tették ki a kutyát -bíróság elé állította őket az ügyészség

Állat­kín­zás vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé a Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség azt a bara­nyai nőt és fér­fit, akik egy Somogy megyei főút mel­lett kitet­ték a nő által koráb­ban befo­ga­dott ebet.

Az ügy női vád­lott­ja 2018 nya­rán ész­lel­te, hogy lakó­he­lye kör­nyé­kén egy kis­ter­me­tű feke­te színű eb kóbo­rol, így azt magá­hoz vette. Mivel a saját kutyá­ja mel­lett az állat tar­tá­sát anya­gi hely­ze­te miatt nem tudta vál­lal­ni, ezért 2019 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy egy for­gal­ma­sabb út mel­lett az álla­tot kiteszi.

A nő ezt köve­tő­en a gép­ko­csi­val ren­del­ke­ző barát­ját kérte meg arra, hogy segít­sen az eb elszál­lí­tá­sá­ban. A vád­lot­tak az álla­tot Szent­ba­lázs köz­ség köze­lé­be vit­ték, majd a kutyát a 66. számú főút egy autós pihe­nő­he­lyé­nél hagy­ták. Egy arra köz­le­ke­dő autó­ból azon­ban lát­ták, hogy a nő barát­ja által veze­tett gép­ko­csi után sza­ladt a kitett jószág, ezért az autót lefényképezték.

A sor­sá­ra hagyott kutya még aznap a közel­ben gép­jár­mű ellen­őr­zést foga­na­to­sí­tó rend­őr­jár­őrök­höz sze­gő­dött, akik gon­dos­kod­tak az állat men­he­lyen tör­té­nő elhe­lye­zé­sé­ről. A vád­lot­ta­kat végül egy közös­sé­gi olda­lon több­ször meg­osz­tott poszt segít­sé­gé­vel azonosították.

A bíró­ság - az ügyész­sé­gi indít­vánnyal egye­ző­en – mind­két vád­lot­tat jog­erő­sen pró­bá­ra bocsátotta.