Főoldal » Hírek » Futárként vett részt az unokázós csalásokban - vádemelés - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 26 éves nő össze­sen 5 idős­ko­rú nőtől, több mint 10 mil­lió forint érték­ben vett át kész­pénzt és éksze­re­ket. Az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott vele szem­ben a vádiratban.

A vád­irat sze­rint a vád­lott a csa­lá­so­kat 2020 augusz­tu­sa és 2020 októ­be­re között követ­te el.

Az elkö­ve­tők mód­sze­re a vád sze­rin­ti ese­tek­ben az volt, hogy egy isme­ret­len tele­fo­ná­ló fel­hív­ta a sér­tet­tet, és azt állí­tot­ta, hogy a rend­őr­ség­ről tele­fo­nál, mert a sér­tett fia (vagy lánya) köz­úti bal­ese­tet oko­zott, ami­ben egy idős hölgy meg­sé­rült, és csak 20 mil­lió forint óva­dék elle­né­ben véde­kez­het sza­bad­lá­bon. A tele­fo­ná­ló csaló arra uta­sí­tot­ta a sér­tet­te­ket, hogy taxi­val men­je­nek a meg­adott címre, és ott egy álta­la kül­dött fia­tal nőnek (a vád­lott­nak) adják át a ren­del­ke­zé­sük­re álló össze­get és/vagy ékszert.

A becsa­pott sér­tet­tek össze­gyűj­töt­ték az ott­hon tar­tott pén­zü­ket és éksze­re­i­ket és a meg­be­szélt idő­pont­ban átad­ták a pén­zért érke­ző 26 éves nőnek.

Az ügy­nek 5 sér­tett­je van, mind 70 év felet­ti­ek, a leg­idő­sebb sér­tett 91 éves volt az elkö­ve­tés ide­jén. A csa­lók a sér­tet­tek­nek össze­sen több mint 10 mil­lió forint kárt okoz­tak, volt olyan idős hölgy, aki a bűn­cse­lek­mé­nyek­ben futár­ként részt vevő nőnek több mint 4 mil­lió forint érté­kű ékszert adott át egy borítékban.

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság Vagyon­vé­del­mi Osz­tály uno­ká­zós nyo­mo­zó­cso­port kol­lé­gái azo­no­sí­tot­ták a futár­ként köz­re­mű­kö­dő nőt, és 2020 októ­be­ré­ben elfogták.

A Buda­pes­ti XI. és XXII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a 26 éves nővel szem­ben 5 rend­be­li, üzlet­sze­rű­en, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. A koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló nővel szem­ben az ügyész­ség a vád­irat­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

Az elfo­gás­ról köz­zé­tett rend­őr­sé­gi hír és videó az aláb­bi lin­ken meg­te­kint­he­tő: http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/futarkent-vett-reszt-az-unokazos-csalasban