Főoldal » Archív » Garázdasággal és rongálással gyanúsítja az ügyészség a Sándor-palotát festékkel dobálókat

A Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség az ügy­ben két sze­mélyt hall­gat ki gya­nú­sí­tott­ként, és gyor­sí­tott eljá­rás­ban tör­té­nő bíró­ság elé állí­tá­su­kat ter­ve­zi.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a három elkö­ve­tő 2017. ápri­lis 10-én 23 óra körü­li idő­ben a Sándor-palota elé szer­ve­zett tün­te­tés alkal­má­val - az épü­le­tet kör­be­ve­vő kor­do­non, illet­ve rend­őri sor­fa­lon keresz­tül - fes­ték­kel teli fla­ko­no­kat dobált a Sándor-palota irá­nyá­ba, azzal a szán­dék­kal, hogy a műem­lé­ki épü­le­tet fes­ték­kel beszennyez­zék.

A fla­ko­nok­kal elta­lál­ták a Sándor-palota épü­le­tét, a fla­kon­ból kifröccse­nő fes­ték a ren­dez­vényt biz­to­sí­tó rend­őrök tes­té­re és ruhá­za­tá­ra került.

A cse­lek­ménnyel kap­cso­lat­ban két sze­mély elő­ál­lí­tá­sá­ra és őri­zet­be véte­lé­re került sor, őket a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ja ki cso­por­to­san és nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­nek, vala­mint műem­lék meg­ron­gá­lá­sá­val elkö­ve­tett ron­gá­lás bűn­tet­té­nek meg­ala­po­zott gya­nú­ja miatt. Har­ma­dik tár­suk jelen­leg isme­ret­len.

Az ügy egyik gya­nú­sí­tott­ja a meg­ala­po­zott gyanú tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­ményt pró­bá­ra bocsá­tás pró­ba­ide­je alatt, illet­ve más folya­mat­ban lévő bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el.

Elő­ze­tes letar­tóz­ta­tá­suk­ra a Buda­pes­ti Nyo­mo­zó Ügyész­ség nem tesz indít­ványt. A nyo­mo­zó ügyé­szek a két gya­nú­sí­tott gyor­sí­tott eljá­rás­ban tör­té­nő bíró­ság elé állí­tá­sát ter­ve­zik.