Főoldal » Hírek » Gyakorlatlan, fiatal sofőr okozott balesetet Bocskaikertben- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki egy útke­resz­te­ző­dés­ben nem adta meg az elsőbb­sé­get az autó­nak, amit a sér­tett veze­tett, ezért azzal összeütközött.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző­en rövid­del sze­rez­te meg gép­jár­mű­ve­ze­tői enge­dé­lyét, majd 2020. janu­ár 26-án 22 óra körül a csa­lád autó­ját vezet­ve haladt Bocs­ka­ikert­ben a 354. számú főút irá­nyá­ba. A jár­mű­ben a jobb olda­li első ülé­sen uta­zott a barát­ja. A vád­lott és az utasa is becsa­tol­ta a biz­ton­sá­gi öveket.

A bal­ese­ti kör­nye­zet­ben téli idő­já­rá­si viszo­nyok ural­kod­tak, azon­ban derült volt az idő. Az asz­falt kissé ned­ves volt, az útke­resz­te­ző­dés kör­nye­ze­té­ben műkö­dött a közvilágítás.

A vád­lott az útke­resz­te­ző­dés előtt kihe­lye­zett meg­ál­lá­si és elsőbb­ség­adá­si köte­le­zett­sé­get elő­író köz­le­ke­dé­si jel­ző­táb­la előtt meg­állt, azon­ban ezt köve­tő­en - gya­kor­lat­lan­sá­gá­ból ere­dő­en - téve­sen mérte fel a for­gal­mi viszo­nyo­kat, és a védett főúton köz­le­ke­dő sze­mély­gép­ko­csi hala­dá­si sebes­sé­gét. Úgy haladt be az útke­resz­te­ző­dés­be balra kanya­ro­dá­si szán­dék­kal, hogy nem biz­to­sí­tott elha­la­dá­si elsőbb­sé­get a neki bal­ról érke­ző, sér­tett által veze­tett autó­nak, így annak nekiütközött.

A biz­ton­sá­gi övét nem hasz­ná­ló sér­tett az ütkö­zés követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lést szenvedett.

A bal­eset és a sér­tett sérü­lé­se a vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­nak ered­mé­nye­ként jött létre.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lott ellen köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló vád­ira­tá­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság tár­gya­lás lefoly­ta­tá­sa nél­kül, az ira­tok tar­tal­ma alap­ján a vád­lot­tal szem­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.