Főoldal » Archív » Gyakorlatlan sofőr hajtott a vonat elé egy vasúti átjáróban

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat az ellen a gép­ko­csi­ve­ze­tő ellen, aki a vil­lo­gó piros jel­zést figyel­men kívül hagy­va haj­tott be az átjá­ró­ba és sze­mély­vo­nat­tal ütkö­zött.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét meg­elő­ző két éven belül szer­zett jogo­sít­ványt, kevés gya­kor­la­ti tapasz­ta­lat­tal ren­del­ke­zett.

2018. már­ci­us 24-én reg­gel 8 óra 30 perc körü­li idő­pont­ban Deb­re­cen külső terü­le­tén haladt sze­mély­gép­ko­csi­já­val borult idő­ben, de nap­pa­li, ter­mé­sze­tes fény­vi­szo­nyok között, gyér for­gal­mú úton, ami­kor is egy vas­úti keresz­te­ző­dés­hez érkez­ve nagy­fo­kú figyel­met­len­sé­ge foly­tán nem ész­lel­te kellő idő­ben az átjá­rót biz­to­sí­tó fény­jel­ző készü­lék piros jel­zé­sét és a vas­úti sínek­re haj­tott. Ekkor érke­zett a Tisza­lök felől Deb­re­cen­be köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat. A vonat veze­tő­je ész­lel­ve a vád­lott cse­lek­mé­nyét kény­szer­fé­ke­zést alkal­ma­zott, azon­ban ennek elle­né­re a sze­mély­gép­ko­csi­val össze­üt­kö­zött, az autót leso­dor­ta a vágá­nyok­ról, a sze­mély­vo­nat moz­do­nya pedig kisik­lott.

A sze­mély­vo­na­ton közel 50 utas tar­tóz­ko­dott, akik közül két sze­mély 8 napon belül gyó­gyu­ló könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, illet­ve a vád­lott­nak is könnyű sérü­lé­sei kelet­kez­tek.

A vád­lott KRESZ sza­bály­sze­gő maga­tar­tá­sá­val veszé­lyez­tet­te a vas­úti köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gát.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség a vád­lott ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­ség miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Vád­ira­tá­ban köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta.