Főoldal » Hírek » Gyanúsított a rendőrökre vasvillával támadó férfi - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nyo­moz a férfi ellen.

2022. novem­ber 27-én dél­után arról érke­zett beje­len­tés a rend­őr­ség­re, hogy egy Pest megyei tele­pü­lés vas­út­ál­lo­má­sán egy tíz év körü­li kis­lány egye­dül tar­tóz­ko­dik és a vas­úti síne­ken sétál. A kiér­ke­ző rend­őrök fel­is­mer­ték a kis­ko­rú gyer­me­ket – aki egyéb­ként nem vála­szolt a fel­tett kér­dé­sek­re – és haza­vit­ték. Ami­kor az ingat­lan­hoz érve a gyer­me­ket a rend­őrök átad­ták a szü­lők­nek, ellen­őriz­ték az édes­apa ada­ta­it a nyil­ván­tar­tás­ban és meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy a körö­zik, ezért közöl­ték vele, hogy elő­ál­lít­ják.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi kije­len­tet­te, hogy nem haj­lan­dó önként alá­vet­ni magát az intéz­ke­dés­nek, és több­szö­ri fel­szó­lí­tást köve­tő­en is meg­ta­gad­ta az együtt­mű­kö­dést. Ennek során a leve­gő­be csa­pott, majd elin­dult az ingat­lan irá­nyá­ba, akkor a rend­őrök két oldal­ról a kar­ját meg­fog­va kísé­rel­ték meg vissza­tar­ta­ni, és keze­it a bilin­cse­lés­hez alkal­mas hely­zet­ben rög­zí­te­ni.

A férfi a testi kény­szert ész­lel­ve meg­fe­szí­tet­te a kar­ja­it, bal kar­ját egy erő­tel­jes moz­du­lat­tal kirán­tot­ta a rend­őr kezé­ből, mely­nek követ­kez­té­ben az őrmes­ter hüvelyk­uj­ja meg­rán­dult. Az elkö­ve­tő kisza­ba­dult a fogá­sá­ból és besza­ladt az ingat­lan udva­rá­ra, ahol magá­hoz vett egy vas­vil­lát és azt maga előtt tart­va a rend­őrök felé indult, miköz­ben kije­len­tet­te, hogy „nem megyek vele­tek, dögöl­je­tek meg”.

Az egyik rend­őr elő­vet­te szol­gá­la­ti fegy­ve­rét és újra fel­szó­lí­tot­ta a fér­fit az együtt­mű­kö­dés­re, aki ekkor a táma­dó maga­tar­tás­sal fel­ha­gyott és a vas­vil­lá­val a lakás bejá­ra­ti ajta­ja felé sie­tett, – miköz­ben a kis­ko­rú fiát ered­mé­nye­sen uta­sí­tot­ta arra, hogy aka­dá­lyoz­za meg a rend­őrök ingat­lan­ba jutá­sát – és kiugor­va az abla­kon elme­ne­kült.

A rend­őr­ség teg­nap­előtt elfog­ta és elő­ál­lí­tot­ta az elkö­ve­tőt.

A nyo­mo­zó ügyész­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ta ki a fér­fit, aki nem ismer­te el a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és panasszal élt a gya­nú­sí­tás ellen.

A 48 éves fér­fit érin­tő­en a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság több rend­őr­ka­pi­tány­sá­ga is nyo­mo­zást foly­tat zak­la­tás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt, amely ügyek egyi­ké­ben gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tá­sát köve­tő­en elren­del­ték őri­ze­tét.

A fotó a hiva­ta­los sze­mély elle­ni bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez hasz­nált esz­köz­ről a szem­lén készült.