Főoldal » Hírek » Szegedi Fellebbviteli Főügyészség » Gyerekével rabolt egy nő- A Szegedi Fellebbiteli Főügyészség közleménye

A fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség a rab­lás bűn­tet­té­vel és más bűn­cse­lek­ménnyel vádolt nő letar­tóz­ta­tá­sát fenn­tar­tó vég­zés hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt.

A Tisza­fü­re­di Járás­bí­ró­ság nem jog­erős íté­le­té­vel a két tár­sá­val, köz­tük fia­tal­ko­rú gyer­me­ké­vel társ­tet­tes­ség­ben elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­vel vádolt 60 éves abád­sza­ló­ki nőt 8 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 8 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te. Az ügy­ben a másod­fo­kú eljá­rás a Szol­no­ki Tör­vény­szék előtt van folya­mat­ban, a vád­lot­tak közül a két nagy­ko­rú nő letar­tóz­ta­tás­ban van.

A másod­fo­kú bíró­ság a kény­szer­in­téz­ke­dés ese­dé­kes felül­vizs­gá­la­ta alap­ján letar­tóz­ta­tá­su­kat fenn­tar­tot­ta.

A Sze­ge­di Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú hatá­ro­zat hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indít­ványt, mivel a dön­tés ellen fel­leb­be­zés­sel élő, nem jog­erő­sen hosszú tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt, rész­ben ren­de­zet­len sze­mé­lyi körül­mé­nyek­kel ren­del­ke­ző asszony szö­ké­sé­nek, elrej­tő­zé­sé­nek valós veszé­lye olyan fokú, hogy azt csak a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dés továb­bi fenn­tar­tá­sá­val látta kikü­szö­böl­he­tő­nek.

Az ügy­ben eljá­ró Sze­ge­di Íté­lő­táb­la a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nyát oszt­va a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék vég­zé­sét hely­ben­hagy­ta.