Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Gyermekpornográf felvételeket készített, valamint azokat meg is osztotta a ,,darkneten” – eredményes vádemelés

A kerü­le­ti ügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bíró­ság 9 év bör­tön­bün­te­tés­re ítélt egy fér­fit gyer­mek­por­nog­ráf képek készí­té­se, átadá­sa, tar­tá­sa miatt; az ügyész­ség súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

A vád­irat sze­rint a 45 éves férfi a 2010. évben a fel­ügye­le­té­re bízott kis­ko­rú­ról por­nog­ráf fel­vé­te­le­ket készí­tett, ame­lye­ket ott­ho­ná­ban tar­tott. Emel­lett a férfi a 2016-2018. évek­ben több ezer, kis­ko­rú­a­kat ábrá­zo­ló por­nog­ráf fel­vé­telt szer­zett meg és tárolt a szá­mí­tó­gé­pén. A vád­lott eze­ket az inter­net­nek a bön­gé­szők elől elzárt részén, az úgy­ne­ve­zett ,,dark­ne­ten” kutat­ta fel, és maga is osz­tott meg ilyen felvételeket.

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség a vád­lott ellen az elkö­ve­tő fel­ügye­le­te alatt álló sze­mély sérel­mé­re fel­vé­tel készí­té­sé­vel elkö­ve­tett, vala­mint fel­vé­tel átadá­sá­val és tar­tá­sá­val elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíróságra.

Az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény által beve­ze­tett, eljá­rást gyor­sí­tó sza­bá­lyo­kat alkal­maz­va, a bíró­ság által tar­tott elő­ké­szí­tő ülé­sen a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­mer­te, és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogáról.

A bíró­ság a vád­lott bűnös­sé­get beis­me­rő nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta, és nyom­ban íté­le­tet hir­de­tett; őt vád­dal egye­ző­en bűnös­nek mond­ta ki, 9 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 9 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa érde­ké­ben fel­leb­be­zés­sel élt.

A vád­lott letar­tóz­ta­tás­ban van.