Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » Gyermekpornográfia bűntette miatt emelt vádat az ügyészség - a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki­nek szá­mí­tás­tech­ni­kai esz­kö­zén a rend­őr­ség 1513 darab olyan képet és 42 darab olyan vide­ó­fel­vé­telt talált 2019 novem­be­ré­ben, amik tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mé­lyek­ről készül­tek, és a nemi­sé­get súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő nyílt­ság­gal ábrá­zol­ják.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott nem­csak tar­tot­ta eze­ket a képe­ket és fel­vé­te­le­ket, hanem fel is töl­tött két képet egy nyil­vá­no­san elér­he­tő kép­meg­osz­tó oldal­ra, így más szá­má­ra is hoz­zá­fér­he­tő­vé tette a gyer­mek­por­nog­ráf tar­tal­mat.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség hal­ma­za­ti bün­te­tés­ként vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett indít­ványt tett arra is, hogy a bíró­ság tilt­sa el vég­le­ges hatállyal a vád­lot­tat bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végzi, vagy ilyen sze­méllyel hatal­mi vagy befo­lyá­si viszony­ban áll.