Főoldal » Archív » „Gyógyító” matraccal csapták be Békéscsabán az időseket – vádemelés

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség tíz­rend­be­li kisebb kárt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat négy Csong­rád megyei  fér­fi­val szem­ben, akik az idős, beteg embe­rek hiszé­keny­sé­gét kihasz­nál­va több száz­ezer forin­tot csal­tak ki tőlük.

A vád sze­rint a négy férfi a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben előre meg­ál­la­po­dott, és azo­kat szer­ve­zet­ten követ­ték el. Két vád­lott 2016. augusz­tus 30-án egy „köz­ér­zet­ja­ví­tó” egye­sü­le­tet ala­pí­tott, amely­nek jogi kép­vi­se­lő­je szep­tem­ber 30-án be is nyúj­tot­ta a bíró­ság­hoz az egye­sü­let nyil­ván­tar­tás­ba véte­le irán­ti kérel­met. Köz­ben egyi­kő­jük kibé­relt Békés­csa­bán egy helyi­sé­get az egye­sü­let szá­má­ra, egy másik elkö­ve­tő pedig egy üzlet­he­lyi­sé­get bérelt ki a város­ban és ott gyógy­nö­vény szak­üz­le­tet nyi­tott. Az üzlet áru­kész­le­te nagyon sze­gé­nyes volt.

A négy férfi 2016. szep­tem­ber 20-a és 2016. novem­ber 25-e között a még nyil­ván­tar­tás­ba nem vett egye­sü­let nevé­ben úgy­ne­ve­zett egész­ség­ügyi fel­mé­ré­se­ket szer­ve­zett az egye­sü­let szék­he­lyén. A túl­nyo­mó­részt idős, ezért a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re vagy elhá­rí­tá­sá­ra koruk­ból faka­dó­an csak kor­lá­to­zot­tan képes sér­tet­te­ket tele­fo­non hív­ták meg a fel­mé­ré­sek­re. Azt a tájé­koz­ta­tást adták nekik, hogy az egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben ingye­nes egész­ség­ügyi fel­mé­ré­sen vehet­nek részt, ame­lyek főként a szív- és érrend­sze­ri meg­be­te­ge­dé­sek­re irányulnak.

A fel­mé­ré­se­ken a szer­ve­zők fehér köpeny­ben fogad­ták a meg­hí­vot­ta­kat, mint­ha egész­ség­ügyi dol­go­zók len­né­nek, hol­ott egyi­kük­nek sincs egész­ség­ügyi kép­zett­sé­ge vagy képe­sí­té­se. A sér­tet­tek mell­ka­sá­ra helyez­tek egy inter­net­ről ren­del­he­tő szív-stresszmérő készü­lé­ket, illet­ve az ujjuk­ra egy vér­oxi­gén mérőt tet­tek. A vizs­gá­lat ered­mé­nyét a szer­ve­zők min­den eset­ben úgy magya­ráz­ták, hogy az rend­kí­vül rossz lett, ezért a sér­tet­tek álla­po­tá­nak javí­tá­sá­ra a gyógy­nö­vény szak­üz­let­ben kap­ha­tó léze­res kar­órát, eset­leg pul­zá­ló mat­ra­cot aján­lot­tak. A léze­res készü­lé­ket a hely­szí­nen bemu­tat­ták nekik, kipró­bá­lás cél­já­ból fel­rak­ták az órát a kezük­re kb. 15 perc­re. Ezután ismét elvé­gez­ték a sér­tet­tek vizs­gá­la­tát, majd közöl­ték velük, hogy már sok­kal job­bak az ered­mé­nye­ik. Végül kap­tak egy ked­vez­mény­re jogo­sí­tó kupont, ame­lyet a gyógy­nö­vény szak­üz­le­tük­ben lehe­tett bevál­ta­ni. A szer­ve­zők egy­út­tal át is kísér­ték a sér­tet­te­ket az üzlet­be, ahol a léze­res kar­órát 500.000.-Ft-ért, a pul­zá­ló mat­ra­cot pedig 400.000.-Ft-ért kínál­ták azzal, hogy a kupon­nal az órá­ért „csu­pán” 250.000.-Ft-ot, míg a mat­ra­cért 200.000.-Ft-ot kell fizet­ni­ük. Tény­le­ge­sen a karóra kis­ke­res­ke­del­mi ára 50.000.-Ft, míg a pul­zá­ló mat­rac ára 170.000.-Ft volt.

A ter­hel­tek cse­lek­mé­nyük­kel tíz sér­tett részé­re össze­sen közel 3.500.000.-Ft kárt okoz­tak, amely nem térült meg.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­ta­kat beis­me­ré­sük ese­tén fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, taga­dá­suk ese­tén vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, vala­mint a sér­tet­tek által beje­len­tett pol­gá­ri jogi igé­nyek­nek adjon helyt és köte­lez­ze a vád­lot­ta­kat az oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re. Az eljá­rás a Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.