Főoldal » Hírek » Gyógyszerekkel próbálta megmérgezni a férjét a nő – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Főügyész­ség előre kiter­vel­ten elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy nővel és a látó­ként műkö­dő tanács­adó­já­val szem­ben, akik a fér­fit a saját gyógy­sze­re­i­vel pró­bál­ták megmérgezni.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a jelen­leg 42 éves nő férje 2017-ben olyan súlyos motor­bal­ese­tet szen­ve­dett, hogy egyik lábát térd alatt ampu­tál­ták, és a fáj­da­lom­csil­la­pí­tók mel­lett is sze­dett gyógy­sze­re­ket. A fele­sé­ge kez­det­ben ápol­ta a fér­jét, majd inter­ne­ten meg­is­mer­ke­dett egy 10 éves sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő fér­fi­val, aki­vel érzel­mi viszony­ba keveredett.

Ezt köve­tő­en keres­te fel a fele­ség a magát látó­nak tart­va jós­kár­tya­ve­tés­sel, ener­gia­kül­dés­sel, „angyal terá­pia” révén csak­ra és aura tisz­tí­tás­sal fog­lal­ko­zó jós­nőt, aki­től a meg­is­mert fér­fi­val kap­cso­lat­ban sze­rel­mi kötést, fér­jé­vel kap­cso­lat­ban azt kérte, hogy segít­sen neki ezo­te­ri­kus mód­sze­rek­kel, hogy férje elhagy­ja őt. A szol­gál­ta­tá­so­kért a fele­ség 64 alka­lom­mal fize­tett 1.500 forint és 300.000 forint közöt­ti össze­ge­ket a jósnőnek.

2021-2022. évek­ben a fele­ség sür­get­ni kezd­te a jós­nőt és szá­mon kérte, hogy med­dig kell még fér­jét elvi­sel­nie. Köze­le­dett ugyan­is új párja sza­ba­du­lá­sá­nak 2022 nyári idő­pont­ja. 2022 tava­szán a fele­ség elha­tá­roz­ta, hogy a férje gyógy­sze­re­i­nek gyógy­ha­tá­sú készít­mé­nye­i­nek meg­vo­ná­sá­val, kicse­ré­lé­sé­vel, ada­go­lá­suk meg­vál­toz­ta­tá­sá­val meg­öli a fér­jét, mely­hez a jós­nő­től kért rend­sze­re­sen tanácsokat.

Mivel a fele­ség cse­lek­mé­nye elő­idéz­te a férje álla­po­tá­nak rosszab­bo­dá­sát, azon­ban halá­lát nem, sze­rel­me sza­ba­du­lá­sa előt­ti napon a fele­ség a fér­jé­nek az elfo­gyasz­tott alko­hol­ra nyug­ta­tó­kat adott, ami­től a férfi kábult lett, össze­füg­gés­te­le­nül beszélt. Három nap múlva a férfi oly­annyi­ra zavart volt, hogy öngyil­kos­sá­gi szán­dé­ká­ról kez­dett beszél­ni, amit a fele­sé­ge helye­selt és még több gyógy­szert, köz­tük újabb nyug­ta­tó­kat adott be neki. A fér­fit végül delí­ri­ó­zus álla­pot­ban egy másik hoz­zá­tar­to­zó­ja szál­lít­tat­ta kórházba.

Mikor néhány hét múlva a nő meg­tud­ta, hogy férje haza­jö­het a kór­ház­ból, a jós­nő­vel meg­be­szél­ték, hogy hiba volt a férfi kór­há­zi ellá­tá­sa, foly­tat­ni kell a gyógy­sze­rek ada­go­lá­sá­nak meg­vál­toz­ta­tá­sát. Erre a nyo­mo­zó ható­ság fel­lé­pé­se miatt már nem került sor.

A férj gyógy­sze­re­i­nek keve­ré­se tar­tó­san és hosszú távon egész­ség­ká­ro­so­dá­si koc­ká­za­tot jelen­tett és nem kizárt, hogy a sér­tett súlyos egész­ség­rom­lá­sát vagy halá­lát ered­mé­nyez­te volna.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés­sel is büntethető.

A nyo­mo­zást az ügy­ben a Győr-Moson-Sopron Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság mun­ka­tár­sai végez­ték el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meghozni.