Főoldal » Archív » Gyorsfékezésre kényszerítette a mozdonyt-vádemelés

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga ellen gon­dat­lan­ság­ból elkö­ve­tett vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot egy kör­nyei fér­fi­val szem­ben, aki a vas­úti átjá­ró­ba a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zé­se elle­né­re haladt be sze­mély­gép­ko­csi­val, emi­att a moz­dony­ve­ze­tő gyors­fé­ke­zés­re kény­sze­rült, ám az ütkö­zést nem kerül­het­te el.

A vád­lott 2018. szep­tem­ber 3. nap­ján reg­gel egy sze­mély­gép­ko­csi­val Tata­bá­nya lakott terü­le­tén a Kör­nyei úton Kör­nye felől Tata­bá­nya köz­pont­ja irá­nyá­ba haladt. A vád­lott nem foko­zott óva­tos­ság­gal köze­lí­tet­te meg a Kör­nyei út keresz­te­ző­dé­sé­ben kiala­kí­tott, fény­so­rom­pó­val biz­to­sí­tott vas­úti átjá­rót, ezért nem ész­lel­te, hogy a fény­so­rom­pó vil­lo­gó piros jel­zést ad. Mind­eköz­ben a vas­úti átjá­ró­hoz ért a Kör­nye irá­nyá­ból Tata­bá­nya felé, körül­be­lül 50 utas­sal sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő sze­mély­vo­nat. A moz­dony­ve­ze­tő ész­lel­te a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csit, gyors­fé­ke­zést kez­de­mé­nye­zett, azon­ban a vonat ele­jé­nek jobb olda­li részé­vel a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi bal olda­li hátsó részé­nek ütkö­zött. A féke­zést köve­tő­en a vas­úti jármű a vas­úti átjá­ró után, a vád­lott által veze­tett sze­mély­gép­ko­csi a vas­úti átjá­ró­ban érte el a bal­ese­ti vég­hely­ze­tét.

Figye­lem­mel arra, hogy a moz­dony­ve­ze­tő a bal­eset elhá­rí­tá­sa érde­ké­ben gyors­fé­ke­zés­re kény­sze­rült, fenn­állt – a vas­úti köz­le­ke­dé­si ága­zat vonat­ko­zá­sá­ban – más, vagy mások éle­tét, vagy testi épsé­gét sértő bal­eset bekö­vet­ke­zé­sé­nek reá­lis veszé­lye.

A bal­eset miatt nem köz­le­ke­dett három sze­mély­vo­nat, illet­ve vonat­pót­ló autó­bu­szok szál­lí­tot­ták az uta­so­kat. A vonat­köz­le­ke­dés a vas­úti sza­ka­szon 9 óra 30 perc­kor állt hely­re. A vonat­pót­ló autó­bu­szok igény­be­vé­te­le miatt a vas­út­tár­sa­ság­nak 34.386,- Ft kára kelet­ke­zett.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő, bün­tet­len vád­lot­tat tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tés­re és a köz­úti jár­mű­vek veze­té­sé­től eltil­tás­ra ítél­je.