Főoldal » Hírek » Gyros szeletelő késsel vágta fejbe a szakács a vendéget, jogerősen elítélték- a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A sza­kács gyros vágó kés­sel sebe­sí­tet­te meg egyik rek­la­má­ló vevő­jét. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján a bűnös­sé­gét beis­me­rő vád­lot­tat a bíró­ság jog­erő­sen fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

A vád­irat sze­rint 2018. júli­us 16-án, késő este egy bará­ti tár­sa­ság tért be egy IX. kerü­le­ti gyors­ét­te­rem­be, ahol a tár­sa­ság egyik tag­ját az ott sza­kács­ként dol­go­zó vád­lott nem szol­gál­ta ki. Ezt a vevő sérel­mez­te és a panasz­köny­vet kérte, ami­nek az átadá­sát a sza­kács meg­ta­gad­ta. A kiala­kult szó­vál­tás­ba bekap­cso­ló­dott a bará­ti tár­sa­ság másik tagja is – a sér­tett – aki a gyors­ét­te­rem­ből kife­lé menet a pul­ton talált fólia­te­ker­cset a vád­lott felé dobta.

Erre a vád­lott a nála lévő 35 cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú, a készü­lő gyros­hús vágá­sá­ra hasz­nált kés­sel köze­pes erő­vel a sér­tett fejé­re csa­pott, és megvágta.

A sérü­lés tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 8 napon belü­li volt, azon­ban a táma­dott test­tá­jék­ra, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re és a súj­tás ere­jé­re figye­lem­mel, a vád­lott akár  élet­ve­szé­lyes sérü­lést is okoz­ha­tott volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a sza­káccsal szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­mer­te és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz fűző­dő jogá­ról. Ezért a Fővá­ro­si Tör­vény­szék bűnös­nek mond­ta ki vád sze­rint - illet­ve egy koráb­bi kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa miatt is – és ezért 2 év – vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let jogerős.

A vád­eme­lés­ről szóló, fény­ké­pe­ket is tar­tal­ma­zó ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: