Főoldal » Hírek » Halálos késelés az Erzsébet téren – videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 18 éves fia­tal­lal szem­ben, aki egy éjsza­kai dula­ko­dás során pil­lan­gó­kés­sel meg­szúrt egy másik fia­talt, aki emi­att éle­tét vesz­tet­te. Az ügy­ben két másik fia­tal ellen cso­por­tos garáz­da­ság a vád.

A vád­irat sze­rint 2023. feb­ru­ár 18-áról 19-ére vir­ra­dó­an, éjjel, két tár­sa­ság tag­jai szóba ele­gyed­tek az V. kerü­let Erzsé­bet téren. Az egyik tár­sa­ság tagja volt, töb­bek között a sér­tett, vala­mint egy 17 éves fiú és egy 18 éves fia­tal, a másik tár­sa­ság­hoz tar­to­zott egy másik 18 éves fia­tal férfi, ők hár­man az ügy vád­lott­jai.

A két 18 éves vád­lott össze­szó­lal­ko­zott és a sér­tett tár­sa­sá­gá­nak tagja kiszo­rí­tot­ta a tár­sa­ság­ból a másik ter­hel­tet. A kiszo­rí­tott hát­rált, miköz­ben az őt tes­té­vel ,,tere­lő” egy­szer fejen is ütöt­te. Köz­ben a 17 éves fiú pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni a kiszo­rí­tót, akit az ütés után – azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za a továb­bi vere­ke­dést – le is fogott és arrébb is tolt. A kiszo­rí­tott 18 éves az őt kiszo­rí­tó után eredt, hogy foly­tas­sa a konf­lik­tust, ekkor azon­ban a sér­tett állt elé, aki­vel dula­kod­ni kezd­tek, majd a 18 éves a zse­bé­ből elő­vett egy pil­lan­gó­kést, azt kinyi­tot­ta és a sér­tet­tet nagy len­dü­let­tel meg­szúr­ta. A len­dü­let hatá­sá­ra mind a kése­lő, mind a sér­tett a föld­re zuhantak.

Ekkor a másik két vád­lott a fel­ál­ló és mene­kül­ni pró­bá­ló táma­dó­hoz lépett, őt a föld­re lök­ték, és bán­tal­maz­ták. Ezután a vád­lot­tak a sér­tett­hez lép­tek, azon­ban ami­kor a kése­lő ismét meg­pró­bál­ta elhagy­ni a hely­színt még egy­szer ellök­ték és a 17 éves ismét megütötte

A sér­tett a kór­há­zi ápo­lá­sa elle­né­re, pár nap­pal később éle­tét vesztette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló fia­talt ember­ölés bűn­tet­té­vel, a másik két vád­lot­tat cso­por­tos garáz­da­ság­gal vádol­ja. A főügyész­ség az ember­ölés miatt hosszú tar­ta­mú, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát, a garáz­da­ság­gal vádolt két másik elkö­ve­tő­vel szem­ben pedig pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re íté­lé­sü­ket indít­vá­nyoz­ta a vádiratban.

A fel­vé­te­len a vád­lot­tak között az ölést meg­elő­ző­en lezaj­lott dula­ko­dás, ütés lát­ha­tó, a fel­vé­te­len a sér­tett nem szerepel:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/787936956225226

A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság fel­vé­te­lén a kése­lő fia­tal elfo­gás utáni elő­ve­ze­té­se látható:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/megtagadta-videoval-frissitve#